Sách mới: Kinh tế đầu tư phát triển đô thị

Thứ hai, 30/09/2019 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 417

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Lê Anh Dũng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002190 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển đô thị đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đầu tư phát triển đô thị nghiên cứu kế hoạch đầu tư, phương pháp đầu tư, cơ hội đầu tư, hạn mức đầu tư; Nghiên cứu hướng dẫn, giao dịch và thủ tục đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển đô thị; Phương pháp quản lý chi phí phầu tư phát triển đô thị.

Cuốn sách “Kinh tế đầu tư phát triển đô thị” nghiên cứu những nội dung cơ bản sau:

1. Những khái niệm cơ bản về kinh tế và đầu tư phát triển bao gồm: Khái niệm liên quan đến kinh tế và kinh tế phát triển; Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu đầu tư và đầu tư phát triển; Phân loại, các giai đoạn, phương án đầu tư và nguồn vốn đầu tư; Đầu tư, nguyên tắc, định hướng và nguồn vốn cho phát triển đô thị.

2. Quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị và quản lý đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị, quản lý đầu tư phát triển đô thị; Phân tích ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển đô thị; Quản lý chi phí đầu tư và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý đầu tư và phát triển đô thị.

3. Dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm: khái niệm dự án đầu tư phát triển đô thị; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực phát triển đô thị. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và khu đô thị mới; Dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị.

4. Phương pháp phân tích, đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Những vấn đề chung liên quan đến đầu tư phát triển đô thị; Phân tích tài chính, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư phát triển đô thị; Đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)