• Văn bản các cơ quan Trung ương
  - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
  - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  - Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Tân

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

  - Bộ Xây dựng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ năm 2020

  - Bộ Xây dựng ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021 - 2025

 • Văn bản các cơ quan Trung ương
  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
 • Văn bản các cơ quan Trung ương
  - Chính phủ ban hành Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
  - Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị
  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
  - Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020 - 2021về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 -2025.
 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc  phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”

  - Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động ngành Xây dựng triển khai Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 3/9/2020 của Chính phủ về thực hiện Nghị Quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  - Bộ Xây dựng ban hành Văn bản số 14/VBHN-BXD về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  - Bộ Xây dựng ban hành văn bản số số 15/VBHN-BXD về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

  - Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương
  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  - Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
  - Bộ Xây dựng ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Xây dựng
  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kịnh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành địa phương

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 theo nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của chính phủ

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Bộ Xây dựng phê duyệt “Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

  - Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, giai đoạn 2020 - 2030

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

  - Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tìm theo ngày :