• Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra với dự án có thiết kế lập lại

  Tôi được giao thẩm tra một số dự án trụ sở công an xã trên địa bàn một huyện, các dự án có đặc điểm như sau:

  - Mỗi dự án có chủ trương đầu tư riêng do UBND huyện phê duyệt;

  - Dự án không được phê duyệt thiết kế định hình, chỉ có thỏa thuận về...

 • Nghiệm thu khối lượng thi công xây dựng công trình
  Khoản 16 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư: “16. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định từ Khoản 3 đến Khoản 7 Điều này; có...
 • Điều chỉnh chủ trương đầu tư

  Dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm C, cấp II, được HĐND Thành phố phê duyệt tổng mức đầu tư 9,6 tỷ đồng. Khi Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật, tổng mức đầu tư là 6,41 tỷ đồng trên cơ sở ranh giới thực hiện dự án được UBND phường xác định là đất công và quản...