Triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật là một nét mới trong hoạt động của HĐND TP. Hà Nội. HĐND Thành phố sẽ phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan, trong đó thống nhất thực hiện nghiêm túc quy định, trình tự của Luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

12345...8
Tìm theo ngày :