Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Thứ năm, 05/10/2023 17:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4456/BXD-PC về việc hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Một khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam 2023.

Theo đó, các nội dung Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 là đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023 có liên quan đến lĩnh vực xây dựng (đặc biệt là Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu…); các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kỷ luậtkỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dự luận xã hội…;

Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong qua trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, dự án Luật Cấp, thoát nước.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa và tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Về hình thức tổ chức: Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau:

- Tập trung huy động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội;

- Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn;

- Treo pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại khu vực trung tâm của cơ quan, đơn vị với nội dung cổ động, tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Khuyến khích các đơn vị tổ chức hoạt động đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoạt động thanh niên tình nguyện hoặc các hình thức khác phù hợp với cơ quan, đơn vị…

Với các khẩu hiệu phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các đơn vị có thể tham khảo và chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, ví dụ như: Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức, viên chức, người lao động; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thi hành pháp luật; Thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hỗ trợ hiệu quả sản xuất, kinh doanh; Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp;  Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật góp phần tạo môi trương thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh; Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ; Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung vào tháng 10/2023 và tháng 11/2023, cao điểm từ ngày 01/11/2023 đến 09/11/2023.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý với nội dung, hình thức phù hợp; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung này trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của đơn vị gửi về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng trước ngày 01/12/2023 để tổng hợp,

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4456-BXD-PC_05102023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4456/BXD-PC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)