Ngày 5/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Tìm theo ngày :