Nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị trong việc triển khai thực hiện các quy định. Sáng ngày 18/12/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng cho các công chức, viên chức làm công tác lãnh đạo, quản lý của Học viện.

Tìm theo ngày :