• Văn bản các cơ quan Trung ương
  - Nghị Quyết của Bộ Chính Trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  - Bộ Xây dựng ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025
 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

  - Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

  - Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Nhật Bản

  - Phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030

  - Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030

  - Điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  - Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045.

  - Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040.

  - Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha.

  - Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Quy định chi tiết về mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong xây dựng

  - Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

  - Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch hành động của Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  - Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 của Bộ Xây dựng

  - Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Quy định xử phạt hành chính về xây dựng

  - Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội

  - Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

  - Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 -2025

  - Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

  - Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

  - Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

  - Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030.

  - Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

  - 9 tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh.

  - Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2045.

  - Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Thành lập Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra

  - Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Chính phủ ban hành Nghị Quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

  - Chính phủ ban hành Nghị Quyết đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

  - Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022.

  - Bộ Xây dựng có Quyết định về việc phân công nhiệm vụ giám định tư pháp xây dựng cho các đơn vị thuộc Bộ.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Yên Lư, tỉnh Bắc Giang

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025

  - Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

  - Chính phủ ban hành Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

  - Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025”

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  - Bộ Xây dựng ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2021 - 2030

   

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do ngân hàng thế giới tài trợ

  - Thủ tướng ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

12345...32
Tìm theo ngày :