Ngày 16-11, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 108/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn Hà Nội.

Tìm theo ngày :