Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

Thứ hai, 09/03/2020 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 12/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP.

Theo đó, danh sách Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo cổ phần hóa COMA), bao gồm: Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng ban; Ông Trịnh Nam Hải, Người đại diện phần vốn nhà nước, Phụ trách Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm: Ông Đào Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng; Ông Lê Văn Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; Ông Đậu Minh Thanh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Xây dựng; Ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng; Bà Dương Thị Minh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính; Ông Đào Đức Thọ, Người đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa COMA có quyền hạn và trách nhiệm: Được sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng trong khi thực hiện nhiệm vụ; Kế thừa và thực hiện quyền, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra và trình Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt quyết toán tài chính; quyết toán chi phí cổ phần hóa; quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư; quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa và công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu của doanh nghiệp.

Đồng thời, Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa được hưởng thù lao theo quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phẩn lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần và các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định: số 578/QĐ-BXD ngày 27/5/2014, số 416/QĐ-BXD ngày 14/4/2015, số 728/QĐ-BXD ngày 23/6/2015, số 1173/QĐ-BXD ngày 31/8/2018 và số 1565/QĐ-BXD ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tự giải thể sau khi hoàn thành việc chuyển Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP thành công ty cổ phần.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 13/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)