Hà Nội: Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

Thứ hai, 02/10/2023 14:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số là nền tảng phát triển, đổi mới sáng tạo của Thủ đô và đất nước. Thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” là chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 dựa trên cơ sở chủ đề của năm 2023 là Năm dữ liệu số quốc gia. Kế hoạch triển khai với 03 nội dung, gồm: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách; Thông tin, tuyên truyền và Tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội là cơ quan đầu mối, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch. UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch về Sở Thông tin và Truyền thông lồng ghép vào báo cáo định kỳ hàng quý tình hình triển khai Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 01/3/2023, của UBND Thành phố về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội, năm 2023.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)