Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng Bộ Xây dựng

Thứ ba, 29/11/2022 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/11/2022, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký Quyết định 1114/QĐ-BXD ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng Bộ Xây dựng.

Theo đó, Quy chế này quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành, khai thác hệ thống, hạ tầng thông tin, phần mềm, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Quy chế áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (sau đây gọi là đơn vị) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị (sau đây gọi tắt là cá nhân); Cơ quan, tổ chức, cá nhân có kết nối vào hệ thống mạng Bộ Xây dựng và cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Nguyên tắc chung bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng

Bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng được thực hiện xuyên suốt, toàn bộ quá trình trong khâu mua sắm, nâng cấp, vận hành, bảo trì và ngừng sử dụng hạ tầng, hệ thống thông tin, phần mềm, dữ liệu.

Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân trực tiếp liên quan.

Trường hợp có văn bản, quy định cập nhật, thay thế hoặc quy định khác tại văn bản quy phạm pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền cao hơn thì áp dụng quy định tại văn bản đó.

Thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước được bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Xử lý sự cố an toàn thông tin phải phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và bảo đảm lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm: Các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 7 của Luật An toàn thông tin mạng và Điều 8 của Luật An ninh mạng; Tự ý đấu nối thiết bị mạng, thiết bị cấp phát địa chỉ mạng, thiết bị phát sóng như điểm truy cập mạng không dây của cá nhân vào mạng nội bộ mà không có sự hướng dẫn hoặc đồng ý của đơn vị quản lý hệ thống thông tin; Tự ý thay đổi, gỡ bỏ biện pháp an toàn thông tin cài đặt trên thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc; tự ý thay thế, lắp mới, tráo đổi thành phần của máy tính phục vụ công việc; Cố ý tạo ra, cài đặt, phát tán mã độc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống thông tin; Cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin; ngăn chặn việc truy nhập đến thông tin của cơ quan, cá nhân khác trên môi trường mạng, trừ trường hợp pháp luật cho phép; Bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của cơ quan, cá nhân khác trên môi trường mạng và các hành vi khác làm mất an toàn, bí mật thông tin của cơ quan, cá nhân khác được trao đổi, truyền đưa, lưu trữ trên môi trường mạng.

Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin: Thực hiện các trách nhiệm được giao tại Quy chế này đồng thời hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và thực hiện Quy chế tại Bộ Xây dựng; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng kế hoạch, báo cáo về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng của Bộ Xây dựng; Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ.

Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ: Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế tại đơn vị; Thực hiện các báo cáo theo quy định, gửi Trung tâm Thông tin tổng hợp, báo cáo Bộ; Xây dựng, triển khai Quy chế/nội quy bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại đơn vị bảo đảm phù hợp với Quy chế này và các yêu cầu cụ thể của đơn vị; Thực hiện việc quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Điều 5 và Điều 6 của Quy chế này;

Đối với các Vụ thuộc Bộ: Phối hợp với Trung tâm Thông tin thực hiện bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ và các hệ thống thông tin do đơn vị quản lý, vận hành.

Trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin: Thực hiện trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin theo quy định tại Quy chế này và các nhiệm vụ do chủ quản hệ thống thông tin phân công; Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận kỹ thuật thuộc đơn vị vận hành hệ thống thông tin trong việc bảo đảm an toàn thông tin trong tất cả các công đoạn liên quan đến hệ thống thông tin.

Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin: Thực hiện trách nhiệm của đơn vị chủ quản hệ thống thông tin theo quy định tại Quy chế này; Chỉ đạo, phân công các đơn vị vận hành các hệ thống thông tin triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin trong tất cả các công đoạn liên quan đến hệ thống thông tin.

Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Thực hiện trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin theo quy định tại Quy chế này và các nhiệm vụ do chủ quản hệ thống thông tin phân công; Chỉ đạo, phân công các bộ phận kỹ thuật thuộc đơn vị (quản lý ứng dụng; quản lý dữ liệu; vận hành hệ thống thông tin; triển khai và hỗ trợ kỹ thuật) triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin trong tất cả các công đoạn liên quan đến hệ thống thông tin.

Trách nhiệm cá nhân: Thủ trưởng đơn vị thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này có trách nhiệm: phổ biến tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế này tại đơn vị; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo Bộ Xây dựng về các vi phạm, thất thoát thông tin, dữ liệu mật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị do không tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra cán bộ của đơn vị thực hiện đúng quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Xây dựng, các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị khác thuộc đối tượng áp dụng của quy định có trách nhiệm: tuân thủ Quy chế; thông báo các vấn đề bất thường liên quan tới an toàn thông tin cho đơn vị, bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin mạng của đơn vị; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo đơn vị về các vi phạm, thất thoát dữ liệu mật do không tuân thủ Quy chế…


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1114/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)