Đà Nẵng: Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn thành phố

Thứ sáu, 11/11/2022 14:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 6040/UBND-STTTT ngày 7-11-2022 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai thực hiện Thông báo số 354-TB/TU ngày 22-9-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ- TU ngày 17-6-2021 về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng và lợi ích, cơ hội do chuyển đổi số mang lại; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU phù hợp với tình hình, điều kiện của từng ngành, đơn vị, địa phương.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần gương mẫu đi đầu trong triển khai chuyển đổi số, đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như xử lý công việc hàng ngày thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, thay thế hồ sơ giấy; chủ động đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (giảm thời gian, giảm lệ phí) với cấp có tham quyền xem xét, quyết định; phối hợp tích cực, trách nhiệm với cơ quan thường trực (Sở Thông tin và Truyền thông) trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất kiến nghị khi phát sinh vướng mắc.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết số 05-NQ/TU, nhất là ưu tiên triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu quan trọng theo Nghị quyết số 05-NQ/TU như: đến năm 2025, 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở và sử dụng dữ liệu số; mỗi người dân độ tuổi lao động có điện thoại thông minh, có tài khoản số, hồ sơ sức khoẻ điện tử; mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tài khoản số và có sử dụng ứng dụng chuyển đổi số; có 3 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân; tỷ trọng kinh tế số đóng góp GRDP thành phố tối thiểu là 20%...

Đồng thời, tập trung hoàn thiện và triển khai, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đặc biệt các cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực đất đai, xây dựng dân cư, hộ tịch; sử dụng, khai thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; đặc biệt phát huy biện pháp, cách thức triển khai cung cấp dịch vụ, thông tin qua điện thoại di động (Nền tảng Da Nang Smart City) và mã QR như đã triển khai trong phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cụ thể: (1) Rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch; (2) Giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (3) Nghiên cứu ban hành và thực thi hiệu quả các chính sách để thực sự khuyến khích, tạo động lực cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; (4) Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; (5) Rà soát, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét triển khai thí điểm một số thủ tục hành chính bắt buộc chỉ tiếp nhận dưới hình thức trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy tương ứng với một số đối tượng phù hợp, khả thi.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các ứng dụng nền tảng dùng chung và hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai các nội dung, nhiệm vụ tại Công văn này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giải pháp triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số, nhất là đối với lĩnh vực y tế, giáo dục; chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc phối hợp trong việc xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành; kết nối, tích hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia do bộ, ngành triển khai, đưa về Kho dữ liệu thành phố và chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị dùng chung để phân tích, dự báo, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công của thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng khẩn trương triển khai, hình thành Trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 330-TB/TU ngày 5-8-2022. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống phân tích dữ liệu và mô phỏng về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các hoạt động của đô thị phục vụ dự báo, chỉ đạo, điều hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu, bắt đầu áp dụng từ năm 2023.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo sơ kết và các chỉ tiêu chuyển đổi số có thứ hạng chưa cao theo kết quả đánh giá năm 2021; phấn đấu giữ vững vị trí xếp hạng tại Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh hằng năm; trong đó, cần có cách thức, lộ trình cụ thể và giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành các nội dung nhiệm vụ đề ra. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy đinh, tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24-6-2022 của Chỉnh phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; bắt đầu áp dụng từ đầu năm 2023.

UBND thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ công tác tham mưu, tư vấn, quản lý vận hành hệ thống chính quyền số, hệ thống điều hành thông minh, tăng cường thu hút các chuyên gia công nghệ số, nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đến sinh sống và làm việc tại thành phố; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin... Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế triển khai chữ ký số (mêm) cho toàn bộ giáo viên, bác sĩ trên địa bàn thành phố để ký số học bạ điện tử, bệnh án điện tử,

Mặt khác, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để sớm đưa Khu Công viên phần mềm số 2 vào hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông theo định hướng Nghị quyết số 43- NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung theo Quyết định số 2407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận huyện triển khai thống nhất, đồng bộ ứng dụng quản lý trường học, chữ ký số (mềm) cho toàn bộ giáo viên, đặc biệt là học bạ điện tử trong trường phổ thông các cấp và trên toàn địa bàn thành phố nhằm hình thành cơ sở dữ liệu toàn diện để kết nối dữ liệu về IOC và OC ngành giáo dục làm nền tảng để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành các cấp dựa trên dữ liệu.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận huyện triển khai chữ ký số (mềm) cho toàn bộ nhân viên y tế và ứng dụng hồ sơ sức khỏe trong khám, chữa bệnh. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng đưa Trạm cáp quang biển cập bờ thứ 2 vào Chương trình xúc tiến đầu tư của thành phố năm 2023.

Nguồn: Danang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)