Hà Nội phấn đấu trong nhóm địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số

Thứ sáu, 04/11/2022 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Mục tiêu TP. Hà Nội đặt ra là chuyển đổi số phải hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, bao gồm: Phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số và phấn đấu nhằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số.

Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho người dân tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Ảnh: VGP

Chính quyền số từng bước được triển khai

TP. Hà Nội đang xây dựng Nghị quyết về đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Nghị quyết số 52 ngày 2/9/2019 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ triển khai theo hướng chuyển đổi số một cách toàn diện với sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với Thủ đô Hà Nội, tại Nghị quyết 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị đã xác định "thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và các mô hình kinh tế gắn với dịch chuyển cơ cấu lao động" là một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII xác định "đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại".

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, quá trình xây dựng Nghị quyết đảm bảo bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng của Trung ương, phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu cụ thể của Thành phố, nhất là về quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Nghị quyết; bảo đảm tính khả thi, tính hiệu quả, an toàn, đồng bộ và thông suốt trong quá trình tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị của thành phố; hướng tới phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Triển khai các chủ trương trên, Thành phố đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong các mặt của đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Còn Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, đến nay, việc triển khai chuyển đổi số của Thành phố bước đầu đạt một số kết quả nhất định. Chính quyền số từng bước được triển khai. Hạ tầng số được đẩy mạnh triển khai đảm bảo các điều kiện phục vụ các nhiệm vụ phát triển nền tảng số, dữ liệu số và các hoạt chuyển đổi số khác.

Kinh tế số, xã hội số của Thủ đô đang phát triển khá mạnh mẽ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Xếp hạng chỉ số thương mại điện tử của Hà Nội đứng thứ 2 trên toàn quốc, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 78%, tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập Internet băng rộng đạt 90%1.

Việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, được Chính phủ đánh giá cao với vai trò là đơn vị làm điểm của cả nước.

Đề án được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, góp phần thay đổi phương thức quản trị xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cũng như phục hồi nhanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm

Bên cạnh một số kết quả ban đầu của quá trình triển khai chuyển đổi số, Thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Dữ liệu số chưa được hoàn thiện và khai thác hiệu quả, việc phân tích dữ liệu thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành chưa được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khối Đảng, đoàn thể Thành phố còn hạn chế.

Việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế số, xã hội số còn lúng túng. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số nói riêng và chuyển đổi số nói chung. Năng lực chuyển đổi sổ của doanh nghiệp còn yếu; chuyển đổi số tin trong hầu hết các ngành, lĩnh vực còn chậm so với nhu cầu của xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, nguyên nhân của các tồn tại, hạn một phần do cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến chuyển đổi số; chưa sẵn sàng đối mới về tư duy và hành động trong tiếp cận và thực hiện dẫn đến việc xây dựng chính sách và triển khai chuyển đổi số tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa chủ động, chưa đáp úng yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.

Vì vậy, Hà Nội xác định mục tiêu đến năm 2025, thực hiện chuyển đổi số phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới; Hà Nội duy trì và phấn đấu vị trí cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước, phát triển các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, khai thác dữ liệu như một nguồn tài nguyên mới để phát triển kinh tế, xã hội.

Thành phố xác định tạo nền móng chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, gồm: Chuyển đổi nhận thức; hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, bảo đảm an toàn thông tin; tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; phát triển doanh nghiệp số; thanh toán số; phát triển nhân lực.

Theo đó, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, gồm: Phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số.

Để đạt được mục tiêu này, theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội là đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự thay đổi trong tư duy, nhận thức về chuyển đổi số của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, cho đến cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư xứng tầm của Thành phố cho lĩnh vực này.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cấp trực tiếp chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, gắn với chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)