Hà Nội: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ năm, 20/10/2022 15:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm phát huy vai trò lực lượng vũ trang Thủ đô tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân: 90% cán bộ, nhân dân nói chung; trong đó 70% trở lên cán bộ, nhân dân địa bàn trọng yếu, huyện ngoại thành có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật: giai đoạn 2021 - 2024 đạt 50% trở lên, trong đó 40% trở lên cán bộ, nhân dân địa bàn trọng yếu, các huyện ngoại thành, giai đoạn 2025 - 2027 hoàn thành 100%

Nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ: 100% cán bộ, chiến sĩ được phổ biến, giáo dục pháp luật; có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật; có khả năng, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội giảm theo từng năm: giai đoạn 2021 - 2024 đạt 60% trở lên, giai đoạn 2025 - 2027 hoàn thành 100%. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các đơn vị quân đội được bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở: giai đoạn 2021 - 2024 đạt 60% trở lên, giai đoạn 2025 - 2027 hoàn thành 100%; 90% báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên của địa phương, nhất là địa bàn trọng yếu, huyện ngoại thành được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở: giai đoạn 2021 - 2024 đạt 50% trở lên, giai đoạn 2025 - 2027 hoàn thành 100%.

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng của Đề án; Đổi mới nội dung, hình thức, cách thức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trang bị công cụ, phương tiện, thiết bị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, tính chất, đối tượng của Đề án. Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng của Đề án, sơ, tổng kết, đánh giá nhân rộng trên phạm vi toàn Thành phố.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)