Thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái

Thứ năm, 16/12/2021 15:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2695/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh là trưởng ban. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực. Đồng chí Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông. Tổ công tác do đồng chí Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hộ số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp liên quan có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh và của quốc gia trên địa bàn tỉnh. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Đảm nhiệm chức năng Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phạm vi tỉnh Yên Bái.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng ban, thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành viên thường xuyên cập nhật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo cho phù hợp với điều kiện thực tế; chủ động điều chỉnh, bố sung, kiện toàn thành viên Tổ công tác giúp việc đảm bảo phục vụ Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2021 và thay thế quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)