Phát triển công nghệ, chuyển đổi số hoạt động thư viện

Thứ ba, 28/09/2021 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; xây dựng tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số theo quy định của pháp luật.

Phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện - Ảnh minh họa

Đó là một trong những nhiệm vụ của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư nêu rõ, thư viện cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát triển mạng lưới thư viện, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện trên địa bàn

Theo Thông tư, thư viện cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 11, Điều 38 và Điều 39 của Luật Thư viện và xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hằng năm của thư viện cấp tỉnh trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với phòng chuyên môn quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn.

Đồng thời, hướng dẫn các thư viện công cộng trên địa bàn thực hiện quy định, định hướng, chỉ đạo về công tác thư viện của cơ quan quản lý Nhà nước về thư viện ở Trung ương và địa phương. Tham gia phát triển mạng lưới thư viện, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện và tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập thư viện trên địa bàn; tham gia xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thành văn, tài liệu cổ quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt của địa phương, các tài nguyên thông tin xuất bản tại địa phương, viết về địa phương hoặc do nhân dân địa phương sáng tạo.

Bên cạnh đó, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; xây dựng tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số theo quy định của pháp luật; tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thư viện, các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài nguyên thông tin, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do tổ chức nước ngoài tài trợ theo quy định của pháp luật…

Cơ cấu tổ chức

Theo Thông tư quy định, lãnh đạo thư viện cấp tỉnh có giám đốc và các phó giám đốc; các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc thư viện cấp tỉnh.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc và tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế, giám đốc thư viện cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của thư viện theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2021.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)