Quyết định phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2021”

Thứ hai, 04/01/2021 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1735/QĐ-BXD về việc phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2021”.

Kế hoạch gồm 07 nhiệm vụ mà Bộ Xây dựng chú trọng thực hiện trong năm 2021 gồm: Hoàn thiện môi trường pháp lý; Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Phát triển hệ thống nền tảng; Phát triển dữ liệu; Phát triển ứng dụng, dịch vụ; Đảm bảo an toàn thông tin; Phát triển nguồn nhân lực.

Theo đó, nhiệm vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo đủ năng lực để vận hành Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; Nâng cấp, bổ sung, sửa chữa hệ thống phòng họp trực tuyến Bộ Xây dựng, đảm bảo hệ thống luôn ở trạng thái sẵn sàng; Nâng cấp, bổ sung, sửa chữa, thay thế trang thiết bị hạ tầng mạng, đường truyền của Bộ Xây dựng, đảm bảo mạng và đường truyền luôn thông suốt; Duy trì băng thông kết nối internet của hệ thống hạ tầng CNTT Bộ Xây dựng.

Về nhiệm vụ phát triển hệ thống nền tảng: Cập nhật và hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu của sự phát triển công nghệ trong giai đoạn hiện tại và tương lai; Cập nhật, nâng cấp định kỳ hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp Bộ của Bộ Xây dựng (LGSP).

Về nhiệm vụ phát triển dữ liệu: Xây dựng CSDL, số hóa hệ thống định mức và giá xây dựng để khai thác, chia sẻ, dùng chung; Xây dựng CSDL, số hóa hệ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng để khai thác, chia sẻ, dùng chung; Xây dựng CSDL, số hóa các nhiệm vụ khoa học công nghệ để khai thác trong phạm vi cơ quan Bộ; Xây dựng CSDL, số hóa các dự án điều tra khảo sát thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế; Xây dựng CSDL, số hóa các hồ sơ nâng cấp đô thị để công khai và phục vụ công tác quản lý của Bộ; Xây dựng CSDL về nhà ở, công sở, các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội được cấp phép hàng năm, chỉ số giá một số loại bất động sản tại các đô thị; Xây dựng CSDL về quy hoạch xây dựng, số hóa các đồ án quy hoạch để quản lý và công khai trên Cổng thông tin của Bộ; Xây dựng CSDL về các dự án đã được thẩm định đã được nghiệm thu tại các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; Xây dựng CSDL, số hóa hồ sơ thanh tra theo quy định của pháp luật; Xây dựng CSDL về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng; Xây dựng CSDL về nguồn nhân lực ngành Xây dựng; Thiết lập, duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu khung cho hệ thống đô thị toàn quốc trên nền GIS, giai đoạn 1; Xây dựng thí điểm hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ vệ tinh - rada 3D; Xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Lưu trữ chuyên ngành, bảo đảm quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước; Thực hiện rà soát, cập nhật các cơ sở dữ liệu hiện có trở thành các cơ sở dữ liệu dùng chung, phục vụ cho chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin có liên quan; Thực hiện xây dựng và quản lý hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; Xây dựng cơ sở dữ liệu về hành nghề kiến trúc, quy hoạch trong cả nước; Xây dựng CSDL về các tổ chức, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc Bộ Xây dựng quản lý; Xây dựng CSDL các tổ chức, cá nhân được cấp chứng chỉ năng lực hành nghề xây dựng theo quy định; Duy trì, vận hành các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng; Xây dựng CSDL về nguồn vốn ODA, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác quốc tế.

Về phát triển ứng dụng, dịch vụ: Xây dựng và triển khai ứng dụng di động (app mobile) cung cấp các chỉ số thông tin tổng hợp, toàn diện về các lĩnh vực của Bộ Xây dựng phục vụ lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị trong quá trình ra quyết định; Xây dựng và triển khai hệ thống bản đồ số vùng khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ công tác lập quy hoạch và quản lý thông tin vùng khoáng sản trong toàn quốc; Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm quản lý, khai thác tài liệu lưu trữ điện tử tại Bộ Xây dựng, kết nối liên thông đến hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Nâng cấp các trang thông tin điện tử công bố thông tin các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu và khai thác của người dân và doanh nghiệp; Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin xử phạt vi phạm hành chính thuộc ngành xây dựng kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia; Xây dựng hệ thống thông tin cấp phép xây dựng trực tuyến trên toàn quốc; Xây dựng hệ thống dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến trong toàn quốc; Xây dựng đề án và thực hiện triển khai thư viện số Bộ Xây dựng.

Về đảm bảo an toàn thông tin: Hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp; Thực hiện theo dõi và giám sát kỹ thuật thường xuyên, liên tục đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng LAN và đường truyền internet của Bộ, áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan, tổ chức; Hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì Trung tâm giám sát và điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) của Bộ Xây dựng; Rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin thường xuyên và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Giám sát an toàn hệ thống thông tin cơ quan Bộ; Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm và các dự án công nghệ thông tin.

Về phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng, sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Xây dựng; Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về CMCN 4.0 theo các lĩnh vực hoạt động của ngành Xây dựng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để vận dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị ngành Xây dựng; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về đô thị thông minh theo các lĩnh vực hoạt động của ngành Xây dựng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để vận dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị ngành Xây dựng.

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trên như: Giải pháp tài chính; Giải pháp nguồn nhân lực, …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1735/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)