Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ

Thứ ba, 02/02/2021 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/02/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 100/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về ban hành về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 52-NQ/TW và Nghị quyết số 50/NQ-CP.

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu gắn với chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và lộ trình thực hiện để thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Thực hiện mục tiêu tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Các nhiệm vụ, giải pháp: Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền vững; hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ phát triển đô thị thông minh

Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về hệ thống hạ tầng dữ liệu cho đô thị thông minh và các tiêu chí đánh giá đô thị thông minh.

Xác định lộ trình thí điểm và lựa chọn các đô thị thí điểm đô thị thông minh; thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 100/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)