Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020-2025

Thứ năm, 07/01/2021 16:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 05/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, thuộc các Trường đại học trực thuộc trong việc thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 436/QĐ-TTg).

Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học để xây dựng và phê chuẩn chương trình đào tạo đại học cho các ngành, nhóm ngành trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Thiết lập mối quan hệ với Khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo ra cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời;

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Xây dựng; doanh nghiệp, các hiệp hội liên quan về việc xây dựng, triển khai Khung trình độ quốc gia đối với trình độ giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng;

Các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục đại học bảo đảm tính chuẩn mực, cơ bản, hiện đại, thiết thực, kế thừa và liên thông; tính đa dạng trong sự thống nhất về chuẩn kiến thức của các chương trình giáo dục đại học, tạo thuận lợi cho hội nhập và công nhận văn bằng giữa các quốc gia.

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải đồng bộ với sự phát triển ngành Xây dựng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả cùng với các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 05/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)