Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 30/12/2020 13:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1677/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 với các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tập trung vào ba nhóm đối tượng sau:

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng, trong đó tập trung vào các công trình có tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 09:2017/BXD – Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt nội dung, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được phân công tại Quyết định số 280/QĐ-TTg và Nghị quyết số 140/NQ-CP để tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng một cách hiệu quả, đạt các mục tiêu đặt ra của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 cho các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ Xây dựng, trong đó riêng lĩnh vực sản xuất xi măng đạt vượt mức mục tiêu tiết kiệm năng lượng đặt ra, cụ thể:

- Đến năm 2025, phấn đấu giảm 2,86% tổng tiêu thụ nhiệt năng và 8,77% tổng tiêu thụ điện năng so với giai đoạn 2015-2018 (mục tiêu chung của Chương trình Quốc gia đặt ra là giảm 7,5% tổng tiêu thụ năng lượng lĩnh vực sản xuất xi măng so với giai đoạn 2015-2018).

- Đến năm 2030, phấn đấu giảm 14% tổng tiêu thụ nhiệt năng và 9,68% tổng tiêu thụ điện năng so với giai đoạn 2015-2018 (mục tiêu chung của Chương trình Quốc gia đặt ra đến năm 2030 là giảm 10,89% tổng tiêu thụ năng lượng lĩnh vực sản xuất xi măng so với giai đoạn 2015-2018).

Đồng thời, kết hợp các nhiệm vụ đã được phê duyệt trong Quyết định số 280/QĐ-BXD và các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 140/NQ-CP với việc thực hiện các nội dung, quy định của Luật Xây dựng 2014, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn, Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất vật liệu xây dựng theo nội dung của Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và Quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và các chiến lược, chương trình, đề án, dự án có liên quan.

Ngoài ra, phân công các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1677/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)