Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Thứ tư, 19/08/2020 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/8/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1100/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Theo đó, mục đích, yêu cầu và các nội dung thực hiện của Kế hoạch cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp thực tiễn phát triển của ngành, lĩnh vực Xây dựng.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc thực hiện quan điểm “Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới”. Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải đồng bộ với sự phát triển ngành Xây dựng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả cùng với các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Bộ Xây dựng.

Nội dung thực hiện:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng trong việc thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

- Đẩy mạnh công tác dự báo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

- Đẩy mạnh thông tin và truyền thông

- Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng

- Hoạt động hợp tác quốc tế, gắn kết với doanh nghiệp

- Đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1100/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)