Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm, 16/07/2020 13:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 931/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Mục tiêu của Kế hoạch đặt ra là: Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Nghị quyết số 99/2019/QH14) với mục đích tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 đã được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”.

Yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch: Nghiên cứu triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 99/2019/QH14 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình; các chủ đầu tư, chủ quản lý và khai thác, sử dụng công trình; các cán bộ, công nhân viên của Bộ Xây dựng trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 99/2019/QH14.

Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14.

Bộ Xây dựng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp trước ngày 01 tháng 9 hàng năm.

Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Công an) trước ngày 01 tháng 10 hàng năm theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 931/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)