Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ

Thứ tư, 08/07/2020 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 901/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW.

Mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch là xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu gắn với chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và lộ trình thực hiện, nhằm đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan Bộ ngành có liên quan, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 83/NQ-CP, thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 54-NQ/TW.

Các nhiệm vụ, giải pháp:

1. Công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng đề án cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế:

a) Xây dựng các tiêu chí về phân loại đô thị, mô hình đô thị đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế:

- Đơn vị thực hiện:

+ Cục Phát triển đô thị chủ trì xây dựng nội dung các tiêu chí về phân loại đô thị đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế;

+ Vụ Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì xây dựng nội dung về mô hình đô thị đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế;

+ Cục Phát triển đô thị chủ trì, phối hợp Vụ Quy hoạch - Kiến trúc dự thảo báo cáo của Bộ Xây dựng về các tiêu chí phân loại đô thị, mô hình đô thị đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

b) Phối hợp Bộ Nội vụ xây dựng các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế

- Đơn vị thực hiện:  Cục Phát triển đô thị đầu mối, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc và các Cục, Vụ có liên quan phối hợp theo yêu cầu cụ thể của Bộ Nội Vụ xây dựng các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

c) Phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị thực hiện: Cục Phát triển đô thị đầu mối, Vụ Kế hoạch - Tài chính, và các Cục, Vụ liên quan phối hợp theo yêu cầu cụ thể của Bộ Kế hoạch - đầu tư xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

2. Công tác quy hoạch đô thị:

a) Phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

- Đơn vị thực hiện: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc đầu mối phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành Quý IV năm 2021.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng phát triển mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, đô thị, đảm bảo sự hài hòa giữa kiến trúc tự nhiên và đặc thù của Huế;

- Đơn vị thực hiện: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc đầu mối phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời gian thực hiện: năm 2021-2030

3. Công tác phát triển đô thị:

a) Thực hiện nhiệm vụ rà soát đánh giá chất lượng đô thị đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế, trên cơ sở tính đến các yếu tố đặc thù của Thừa Thiên Huế:

- Đơn vị thực hiện: Cục Phát triển đô thị chủ trì, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc và các Cục, Vụ có liên quan phối hợp xây dựng báo cáo các nội dung về đánh giá xếp loại chất lượng đô thị đối với phạm vi đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố theo quy định của pháp luật, tham gia phối hợp Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế, trên cơ sở tính đến các yếu tố đặc thù của Thừa Thiên Huế.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

b) Phối hợp Bộ Nội vụ xây dựng Đề án Đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương

- Đơn vị thực hiện: Cục Phát triển đô thị đầu mối phối hợp Bộ Nội Vụ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong xây dựng đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương

- Thời gian thực hiện: năm 2021.

c) Phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong triển khai các quy định của pháp luật về quản lý phát triển đô thị nhằm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu, đặc sắc của Châu Á.

- Đơn vị thực hiện: Cục Phát triển đô thị chủ trì, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp.

- Thời gian thực hiện: năm 2021-2045

4. Công tác thu hút vốn đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị:

a) Đầu tư phát triển hệ thống giao thông đối nội kết nối giữa các đô thị; một số tuyến đường nội thị quan trọng tại thành phố

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo yêu cầu và chức năng nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: năm 2021-2025

b) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đầu tư phát triển hạ tầng thương mại; đổi mới cơ chế quản lý, khai thác sau đầu tư để thu hút nguồn lực đầu tư từ mọi thành phần kinh tế;

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo yêu cầu và chức năng nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: năm 2021-2030

5. Công tác tuyên truyền, thông tin:

Tuyên truyền, thông tin quảng bá về đô thị, sự phát triển của đô thị trực thuộc Trung ương có yếu tố di sản cần được bảo tồn

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin đầu mối phối hợp các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021-2030

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý đô thị các cấp, nâng cao năng lực quản lý về quy hoạch và phát triển đô thị, đảm bảo hoàn thiện bộ máy quản lý trong quá trình nâng cấp xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ 2021-2030.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 901/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)