Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm, 18/06/2020 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/6/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 816/QĐ-BXD về Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu và yêu cầu của Kế hoạch đặt ra là: Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 84/NQ-CP và Chỉ thị số 11/CT-TTg.

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm nỗ lực phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra theo Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Khẩn trương rà soát; tham mưu, ban hành và ban hành sửa đổi, bổ sung ngay các văn bản pháp luật khắc phục chồng chéo, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 84/NQ-CP và Chỉ thị 11/CT-TTg và Kế hoạch hành động này. Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc. Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về  năng lực, trình độ, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao túng, phiền hà khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật. Khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, vô cảm, thờ ơ, thụ động, ỷ lại, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 816/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)