Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

Thứ tư, 03/06/2020 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/6/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 725/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020.

Theo Quyết định, Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời hạn

Cơ quan thực hiện

Kết quả

I

Xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1

Hoàn thành kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia

Quý IV/2020

- Chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Phối hợp: Cục GĐ, Cục HĐXD, Cục QLN.

Triển khai kết nối giữa các hệ thống, các cơ sở dữ liệu.

2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quý IV/2020

- Chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng.

II

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nuóc của Bộ Xây dựng (thực hiện theo Mục V Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng)

III

Hoạt động khác

1

Dự các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề, hội thảo, tổng kết liên quan đến thực hiện Đề án 896.

Năm 2020

Bộ Xây dựng (Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin) phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an

Các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề, hội thảo.

2

- Đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ.
- Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2013 - 2020.

Năm 2020

- Chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Văn bản đôn đốc.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2020, giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 725/QĐ-BXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)