Phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Thứ sáu, 04/10/2013 15:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 887/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014. Theo đó kế hoạch có những nội dung sau:

 

I. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2014


1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng

70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị trong khối cơ quan Bộ Xây dựng với nhau được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử;

40% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử;

100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc;

Bảo đảm các cuộc họp trực tuyến của Bộ Xây dựng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và với các Sở Xây dựng địa phương thực hiện được trên môi trường mạng;

Bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính của Bộ Xây dựng trên mạng;

Bảo đảm an toàn dữ liệu điện tử phục vụ các hoạt động chuyên môn theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 100% thông tin chỉ đạo, điều hành của Bộ (trừ các văn bản mật) được công bố trên cổng TTĐT của Bộ Xây dựng; Thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng ở mức độ 3; Triển khai tại các Sở Xây dựng địa phương việc cấp giấy phép xây dựng trực tuyến theo hình thức thuê dịch vụ CNTT.

3. Ứng dụng CNTT chuyên ngành: Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào hoạt động một số hệ thống thông tin phục vụ quản lý theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực quốc gia cho văn bản khi kết nối, truyền trên mạng diện rộng của Đảng và Nhà nước; Bảo đảm kỹ thuật và công nghệ về hạ tầng CNTT khi kết nối hệ thống thông tin của Bộ Xây dựng vào mạng Quốc gia theo mô hình thống nhất.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH NĂM 2014

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Về Xây dựng hạ tầng CNTT và truyền thông cơ quan Bộ Xây dựng: Đầu tư trang bị máy vi tính, máy in, máy quét ảnh phục vụ số hóa văn bản, hồ sơ; nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật CNTT và mua sắm máy chủ đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu của các hệ thống thông tin được phát triển trong giai đoạn này.

Về nâng cấp hệ thống an toàn thông tin và bảo mật: Xây dựng các giải pháp an toàn, phòng chống tin tặc và thảm họa CNTT; Mua bổ sung thiết bị firewall cứng. Cài đặt các thiết bị và phần mềm chống Virus, tin tặc, thư rác; hàng tháng kiểm tra, cài đặt các bản vá lỗi cho các phần mềm hệ thống. Triển khai hệ thống giám sát an ninh, cảnh báo nguy cơ cho toàn bộ các máy chủ.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ

Hệ thống thư điện tử Bộ Xây dựng: Nâng cấp hệ thống thư điện tử, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và chống thư rác và đảm bảo cho yêu cầu tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan Bộ.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành: Từng bước nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho phù hợp với quy trình quản lý văn bản và điều hành của cơ quan Bộ Xây dựng.

Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng: Xây dựng các ứng dụng để tổng hợp, tích hợp thông tin từ các báo cáo hành chính; Tổng hợp, tích hợp thông tin thống kê từ chế độ báo cáo thống kê; Thực hiện thí điểm triển khai phần mềm và các phương pháp điều tra thống kê điện tử; Đào tạo CNTT cho cán bộ làm công tác thống kê.

Hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra xây dựng: Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, quản lý công tác thanh tra xây dựng, công tác xây dựng lực lượng, phòng chống tham nhũng; Tổng hợp thông tin báo cáo, kết nối với hệ thống của Thanh tra Chính phủ.

Hệ thống thông tin quản lý công tác phát triển nhà ở và công sở: Xây dựng các chỉ tiêu quản lý nhà ở và công sở, các kế hoạch phát triển, thông tin dự án phát triển nhà ở trên phạm vi toàn quốc; Xây dựng CSDL về nhà ở, công sở phục vụ công tác quản lý điều hành của Cục; Xây dựng phần mềm thu thập thông tin, tạo lập báo cáo về nhà ở phục vụ công tác điều hành, ra quyết định của Bộ; Xây dựng phần mềm thu thập thông tin, tạo lập báo cáo về công sở phục vụ công tác điều hành, ra quyết định của Bộ.

Hệ thống thông tin quản lý về thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản: Xây dựng các chỉ tiêu quản lý về thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản; Xây dựng các CSDL về thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản, thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất trợ giúp công tác điều hành, ra quyết định của Bộ; Quản lý các sàn giao dịch bất động sản, quản lý chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản; Xây dựng phần mềm thu thập thông tin về giá cả, về lượng giao dịch bất động sản qua Sàn; Xây dựng CSDL thông tin về các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gồm: dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp, dự án khách sạn, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, dự án sân golf, dự án resort, dự án khu nghỉ dưỡng.

Hệ thống thông tin quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam:  Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về các nhà thầu nước ngoài, hệ thống báo cáo định kỳ và đột xuất, trợ giúp công tác điều hành ra quyết định; Chia sẻ thông tin, báo cáo giữa các sở, toàn ngành Xây dựng về hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; Trợ giúp các đơn vị, chuyên viên làm công tác quản lý, thực hiện cấp giấy phép, thu hồi giấy phép thầu có những công cụ quản lý và theo dõi trực tuyến trên Internet; Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng thực hiện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ, theo dõi tiến trình xin cấp phép..., trên Internet qua Cổng TTĐT của Bộ Xây dựng.

Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị: Xây dựng khung dữ liệu đô thị ban đầu; Xây dựng phần mềm HTTT quản lý phát triển đô thị; Xây dựng dữ liệu để ứng dụng GIS; Thí điểm ứng dụng tại 01 đô thị; Hiệu chỉnh phần mềm và dữ liệu.

Hệ thống thông tin kinh tế xây dựng: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về: Các định mức xây dựng đã được Bộ xây dựng công bố; Suất đầu tư các loại hình công trình xây dựng; Chỉ số giá xây dựng; Quản lý các cơ sở đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng và cơ sở dữ liệu quản lý chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; Giá vật liệu, nhân công, máy thi công.

Hệ thống thông tin quản lý chất lượng công trình xây dựng: Xây dựng Hệ thống thông tin và CSDL về chất lượng công trình xây dựng; về sự cố công trình xây dựng theo chức năng quản lý của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Cơ sở dữ liệu Quy hoạch xây dựng: Xây dựng các chỉ tiêu quản lý; Xây dựng CSDL Quy hoạch xây dựng; Xây dựng phần mềm cập nhật thông tin, tạo lập báo cáo về quy hoạch xây dựng; Cập nhật số liệu về Quy hoạch xây dựng.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Tất cả các thủ tục dịch vụ công được thực hiện ở mức độ 3 trên Internet qua Cổng TTĐT của Bộ Xây dựng.

4. Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức: Đào tạo cán bộ quản trị mạng, quản trị hệ thống và các kiến thức và kỹ năng về an ninh, an toàn, bảo mật, chống tin tặc và sao lưu số liệu; Đào tạo ứng dụng, sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức. (Bổ túc trình độ sử dụng tin học văn phòng, sử dụng E-mail, Internet; đào tạo nâng cao tin học văn phòng, sử dụng CNTT trong công tác hành chính và nghiệp vụ)…..
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 887/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)