Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2015 của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 14/01/2015 15:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2015 của Bộ Xây dựng 

STT

Tên chỉ tiêu và sản phẩm/

ấn phẩm thống kê chủ yếu

Loại thông tin

Thời gian

công bố

Hình thức        phổ biến

Cơ quan chịu trách nhiệm phổ biến

A

B

1

2

3

4

I

Công bố định kỳ hàng tháng

 

 

 

 

1

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư ngân sách hàng tháng của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Số liệu ước tính

Ngày 10 tháng sau tháng báo cáo

Website           của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm thông tin

II

Công bố định kỳ hàng quý

 

 

 

 

1

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng quý của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Số liệu ước tính

Ngày 10 tháng sau quý báo cáo

Website          của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm thông tin

III

Công bố định kỳ 6 tháng

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015 của ngành Xây dựng

Số liệu ước tính

Ngày 20/7/2015

Website          của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm thông tin

2

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

Số liệu ước tính

Ngày 20/8/2015

Website          của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm thông tin

III

Công bố định kỳ năm

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành Xây dựng

Số liệu ước tính

Ngày 15/01/2015

Website        của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm Thông tin

2

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Số liệu sơ bộ

Ngày 10/02/2015

Website        của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm Thông tin

3

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu

Số liệu ước tính

Ngày 20/3/2015

Website          của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm thông tin

4

Số liệu về các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng được ban hành tại Thông tư 05/2012/TT-BXD và biểu mẫu báo cáo tại Thông tư 06/2012/TT-BXD

( Công bố những chỉ tiêu đã tiến hành thu thập đầy đủ )

Số liệu chính thức

Ngày 30/6/2015

 

Website        của Bộ

 

 

Các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm Thông tin

5

Báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2016

Số liệu ước tính

Ngày 30/11/2015

Website        của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm Thông tin

 

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)