Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thứ hai, 03/06/2024 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3298/BXD-QLN gửi ông Vũ Đức Cảnh hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

1. Về việc miễn nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư được nêu tại mục 1 của đơn đề nghị:

Tại khoản 1 Điều 26 của Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây gọi là Quy chế 02) đã quy định các trường hợp miễn nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư trong đó có trường hợp thành viên Ban quản trị thôi tham gia hoặc xin miễn nhiệm. Tại khoản 3 Điều 26 cũng quy định trường hợp bầu thay thế Trưởng ban quản trị thì phải tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường theo quy định tại Điều 14 của Quy chế 02.

Tại Điều 15 của Quy chế 02 quy định trường hợp tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên để kết hợp quyết định bầu thay thế Trưởng ban quản trị do bị miễn nhiệm.

Trường hợp không tổ chức được Hội nghị nhà chung cư thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường hoặc Hội nghị nhà chung cư thường niên để Hội nghị bầu thay thế Trưởng ban quản trị.

2. Về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được nêu tại mục 2, 3 của đơn đề nghị:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 106 của Luật Nhà ở 2014, khoản 1 Điều 30 của Quy chế 02 thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư quyết định trên cơ sở thống nhất với đơn vị quản lý vận hành. Trường hợp các bên không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì xác định theo khung giá dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư đó quy định.

3. Về các nội dung được quyết định tại Hội nghị nhà chung cư thường niên được nêu tại mục 4 của đơn đề nghị:

Tại Điều 15 của Quy chế 02 đã quy định các nội dung được quyết định tại Hội nghị nhà chung cư thường niên và tỷ lệ số người tham dự Hội nghị nhà chung cư thường niên.

4. Về việc bầu thành viên Ban quản trị được nêu tại mục 5 của đơn đề nghị:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 của Quy chế 02 quy định Hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư.

Tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định: đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó; trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư. Khuyến khích những người có kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, điện, điện tử, phòng cháy chữa cháy, tài chính, luật tham gia Ban quản trị nhà chung cư.

Đề nghị Ông đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ông liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3298/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)