Hướng dẫn về đánh giá, công nhận loại đô thị đối với thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo và thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Thứ hai, 20/05/2024 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 870/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/3/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến hướng dẫn về đánh giá, công nhận loại đô thị đối với thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo và thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2164/BXD-PTĐT có ý kiến như sau:

Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 là danh mục định hướng phát triển hệ thống đô thị toàn quốc, không phải là quyết định công nhận đô thị loại V đối với các đô thị.

Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo được thành lập tại Nghị quyết số 77/NĐ-CP ngày 01/8/1994 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới xã thuộc các huyện Bù Đăng, Đồng Phú, Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An thuộc tỉnh Sông Bé; Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng được thành lập theo căn cứ pháp lý tại Nghị định số 58/1999/NĐ-CP ngày 23/7/1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và tái lập các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đề nghị Sở Xây dựng rà soát, tham mưu về công tác phân loại đô thị loại V đối với 2 thị trấn Phước Vĩnh và Dầu Tiếng theo pháp luật về phân loại đô thị.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị: “3. Đô thị, khu vực dự kiến hình thành đô thị, khu vực dự kiến thành lập quận, phường được quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị nào thì được phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị theo quy định của loại đô thị tương ứng.” Do đó, hiện nay tỉnh Bình Dương nghiên cứu chủ trương lập đề án phân loại đô thị loại IV đối với thị trấn Dầu Tiếng trong giai đoạn 2021-2025 và đối với thị trấn Phú Giáo trong giai đoạn 2026-2030 là phù hợp với Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030. Đô thị đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị nào thì được phân loại đô thị theo quy định của loại tương ứng. Việc đánh giá, phân loại đô thị phải được thực hiện trên cơ sở quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và chương trình phát triển đô thị các cấp để quản lý phát triển đô thị, cũng như các quy định của các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2164/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)