Hướng dẫn tổ chức quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Thứ hai, 20/05/2024 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 587/STC-ĐT ngày 28/3/2024 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn tổ chức quy đổi vốn đầu tư xây dựng Dự án xây dựng một số tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thống Nhất phía Bắc thành phố Nam Định (sau đây gọi tắt là Dự án).

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2159/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Ngày 13/3/2024, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1091/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng đối với Dự án.

Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng qua các thời kỳ đã quy định/hướng dẫn phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng của dự án, công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: quy đổi vốn đầu tư xây dựng phải phản ánh đủ các chi phí đầu tư đã thực hiện của dự án đầu tư xây dựng về thời điểm quy đổi; báo cáo quy đổi vốn đầu tư xây dựng được lập cùng hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình Người quyết định đầu tư phê duyệt.

Việc quyết toán đối với công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng của dự án đầu tư công được quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng , khoản 4 Điều 32 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với nội dung nêu tại văn bản số 587/STC-ĐT, trường hợp cần thiết thực hiện việc quyết toán/ quy đổi vốn đầu tư xây dựng (về thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng) theo hạng mục công trình độc lập hoàn thành thuộc Dự án thì chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định; khi đó hồ sơ quy đổi vốn đầu tư xây dựng được lập cùng hồ sơ quyết toán hạng mục công trình độc lập hoàn thành đó.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2159/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)