Hướng dẫn nội dung liên quan đến bố trí nguồn kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình/dự án

Thứ sáu, 29/03/2024 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1358/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn nội dung liên quan đến bố trí nguồn kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình/dự án.

Theo Bộ Xây dựng, đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nội dung tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP).

Việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Trong đó, tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan.

Nội dung có liên quan đến chi phí thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình/dự án đã được Bộ Tài chính quy định tại các Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 (hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) và Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 (thay thế Thông tư số 74/2015/TT-BTC). Bộ Tài chính cũng đã có ý kiến về nội dung liên quan đến chi phí thuê tư vấn xác định giá tại văn bản số 6987/BTC-QLCS ngày 05/7/2023. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 6987/BTC-QLCS để thực hiện; trong trường hợp cần thiết, có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1358/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)