Về hạng mục chi phí vận hành nhà máy xử lý nước thải thuộc Dự án “Vệ sinh môi trường TPHCM – giai đoạn 2”

Thứ ba, 12/03/2024 15:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 654/BKHĐT-KTĐN ngày 26/01/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hạng mục chi phí vận hành nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án “Vệ sinh môi trường TPHCM – giai đoạn 2” vay vốn WB (sau đây gọi là Dự án).

Sau khi nghiên cứu nội dung Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh – giai đoạn 2, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tại Tờ trình số 5989/TTr-UBND ngày 29/11/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với việc loại bỏ thời gian vận hành, bảo dưỡng (bao gồm cả chi phí vận hành, bảo dưỡng trong 5 năm đầu vận hành) nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè ra khỏi tổng mức đầu tư của Dự án, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 15/BXD-HĐXD ngày 04/01/2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh – giai đoạn 2”.

2. Về nguồn vốn và chi phí vận hành nhà máy xử lý nước thải

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải:“Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là loại hình hoạt động công ích, được Nhà nước quan tâm, ưu tiên và khuyến khích đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước và xử lý nước thải, bảo đảm phát triển bền vững”. Tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; trong đó, “dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung” thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (Phụ lục II của Nghị định).

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP “Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là dịch vụ thoát nước) là các hoạt động về quản lý, vận hành hệ thống thoát nước nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải theo các quy định của pháp luật”. Phương pháp xác định giá dịch vụ thoát nước được hướng dẫn tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Do đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các quy định nêu trên để xác định nguồn vốn, chi phí vận hành và lựa chọn đơn vị thực hiện các hoạt động về quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải theo đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1060/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)