Hướng dẫn về việc thực hiện nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội của Dự án Phát triển nhà ở tại Lô số 6-Khu 6B - Khu chức năng số 6 - Đô thị mới Nam Thành phố

Thứ sáu, 15/03/2024 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 68/CV-SGVĐ ngày 12/7/2023 của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông đề nghị có ý kiến về việc thực hiện nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội của Dự án Phát triển nhà ở tại Lô số 6-Khu 6B - Khu chức năng số 6 - Đô thị mới Nam Thành phố của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1119/BXD-QLN  có ý kiến như sau:

Trên cơ sở nội dung văn bản số 68/CV-SGVĐ ngày 12/7/2023 của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông thì thông tin Dự án cụ thể như sau:

- Dự án Phát triển nhà ở tại Lô số 6 - Khu 6B - Khu chức năng số 6 - Đô thị mới Nam Thành phố (sau đây viết tắt là Dự án), có diện tích khoảng 78.887 m2, do Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông làm chủ đầu tư thực hiện dự án (tại các văn bản: số 280/CV-BQLKCN ngày 10/7/2001 và số 1251/BQLKN-KHĐT ngày 21/12/2007 của Ban Quản lý khu Nam; các văn bản: số 7900/UBND-NT ngày 21/12/2017 và số 4481/UBND-ĐT ngày 05/10/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh).

- Dự án được Ban Quản lý khu Nam phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (tại Quyết định số 108/QĐ-BQL ngày 28/12/2006); phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 (tại Quyết định số 01/QĐ-BQL ngày 04/01/2008). Trong các Quyết định nêu trên không có nội dung yêu cầu Dự án phải bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội.

- Tại mục 12 văn bản số 4481/UBND-NT ngày 05/10/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở tại Lô số 6-Khu 6B-Khu chức năng số 6- Đô thị mới Nam thành phố xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (về điều tiết nhà ở xã hội) có nêu: “Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 1, khoản 2, Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự đầu tư phát triển đô thị tại các đô thị không phân biệt quy mô sử dụng đất tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm nhà ở xã hội, hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

Tại khoản 2 Điều 19 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chỉ được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, tuân thủ các nội dung quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 14 của Luật này.

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định: “2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.”; “3. Đối với các trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10 ha, chủ đầu tư dự án đã được chấp thuận thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư chưa nộp tiền thì chủ đầu tư thực hiện nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.”.

Theo quy định của pháp luật về đất đai (khoản 1 và 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013; điểm i khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 15; điểm a và b khoản 3 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất) thì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất, quyết định giá đất cụ thể. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: tổ chức xây dựng, điều chỉnh, ban hành bảng giá đất; quyết định giá đất cụ thể và đề xuất điều chỉnh khung giá đất; quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đất tại địa phương; giải quyết các vướng mắc phát sinh về giá đất theo thẩm quyền.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Luật Nhà ở năm 2014 thì Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn theo quy định của Luật này và phân cấp của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

(1) Tại thời điểm Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ có hiệu lực, pháp luật về nhà ở quy định trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ).

(2) Kể từ thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (từ 01/4/2021) thì trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại (có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha) đã được chấp thuận thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền trước khi Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng chủ đầu tư chưa nộp tiền thì việc xác định giá trị quỹ đất thực hiện tại thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (nêu tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP).

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (kể từ 01/4/2021) thì việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (bao gồm hình thức nộp bằng tiền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1119/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)