Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 18/03/2024 17:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị quy định phụ cấp cư trú áp dụng đối với cán bộ, công chức chưa có nhà ở hoặc có nhà ở dưới diện tích tối thiểu nhà nước quy định”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1172/BXD-QLN trả lời như sau:

1. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa có quy định về phụ cấp lưu trú áp dụng đối với cán bộ, công chức chưa có nhà ở hoặc có nhà ở dưới diện tích tối thiểu. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành, các trường hợp cán bộ, công chức chưa có nhà ở hoặc có nhà ở dưới diện tích tối thiểu thì có thể được hỗ trợ về nhà ở theo một trong hai hình thức sau:

(1) Hỗ trợ về nhà ở theo chính sách về nhà ở công vụ

Theo quy định của Luật Nhà ở hiện hành:

- Về đối tượng được thuê nhà ở công vụ:

Tại khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định:

“b)… Cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên;

c) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc diện quy định tại điểm b khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;

- Về điều kiện thuê nhà ở công vụ:

Tại điểm b khoản 2 Điều 49 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định:

“b) Thuộc diện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội tại nơi đến công tác hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác nhưng có diện tích nhà ở bình quân trong hộ gia đình dưới 15 m2 sàn/người.”

Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025). Theo đó:

- Về đối tượng thuê nhà ở công vụ quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Nhà ở năm 2023:

“b)… Cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cơ quan trung ương về địa phương công tác hoặc từ địa phương này đến địa phương khác để giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên;”

­- Về điều kiện thuê nhà ở công vụ, tại điểm b khoản 2 Điều 45 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện thuê nhà ở công vụ. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng Nghị định, trong đó hướng dẫn điều kiện được thuê nhà ở công vụ, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

(2) Hỗ trợ nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội

Theo quy định của Luật Nhà ở hiện hành:

- Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại khoản 7 Điều 49 quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Theo đó:

“7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;”

- Điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Theo đó:

“4. Các đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở phải đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Điều 51 của Luật Nhà ở, trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân dưới 10m2/người”

Theo quy định tại Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025):

- Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại khoản 8 Điều 76:

“8. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;”

- Về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng Nghị định, trong đó hướng dẫn điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

2. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận để nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về nhà ở và các chính sách hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1171/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)