Bộ Xây dựng góp ý hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phần Pleiku, tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 21/02/2024 16:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/02/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 701/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Xây dựng thống nhất về sự cần thiết phải điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Pleiku do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề xuất và đánh giá thành phần hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đã cơ bản đáp ứng, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. Tuy nhiên, để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cần lưu ý những nội dung sau:

1. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHC-2018) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 22/01/2018. Căn cứ khoản 10 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị”. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu hiện trạng, cơ sở pháp lý, điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị (Điều 47 và khoản 2 Điều 49 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14) và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 699/TTg-CN ngày 10/6/2020 đối với việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phần Pleiku, tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, không hợp thức hóa những dự án không đủ cơ sở pháp lý hoặc sai phạm (nếu có).

2. Khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng, không gây thất thoát lãng phí; tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư. Đồng thời bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch đô thị với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Pleiku và các quy hoạch ngành khác có liên quan, tuân thủ pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và các chỉ tiêu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2019/BXD); đảm bảo bố trí phù hợp theo các phân khu chức năng.

3. Việc đề xuất điều chỉnh chuyển đổi 4.801,3m2 chức năng sử dụng đất cơ quan thành đất công cộng dịch vụ đô thị chỉ được xem xét khi đáp ứng “Đề án rà soát, sắp xếp tổng thể vị trí trụ sở các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Pleiku” (Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nội dung tại cuộc họp ngày 23/6/2023 theo Kết luận số 1028-KL/TU ngày 03/01/2023; nội dung Đề án sau chỉnh sửa đã được Ban Cán sự đảng UBND Tỉnh trình xin ý kiến lại Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Tờ trình số 180/TTr-BCS ngày 23/6/2023).

Đối với việc đề xuất điều chỉnh đất cơ quan và đất công cộng dịch vụ đô thị thành đất ở hiện trạng có diện tích 10.526,6m2 (giữ lại hiện trạng khu dân cư gồm 125 hộ dân) cần cân nhắc và luận cứ cụ thể trên cơ sở xem xét về tính chất, quy mô và mật độ dân số khu vực, các quy định về chỉ tiêu đất cây xanh công cộng và đất công trình hạ tầng xã hội khu vực, khả năng chịu tải của hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đề xuất giải pháp bổ sung các chỉ tiêu đất hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2019/BXD).

4. Sau khi được phê duyệt điều chỉnh cục bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cần thực hiện một số công việc sau:

- Cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ các khu vực đề xuất vào đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công bố công khai nội dung điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.

- Có kế hoạch rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu đảm bảo đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho đầu tư khu vực hiện hữu sau điều chỉnh.

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá kế hoạch thực hiện các Dự án tại các khu vực điều chỉnh cục bộ; bố trí vốn đầu tư các khu cây xanh công viên, cây xanh cảnh quan theo quy hoạch được điều chỉnh.

- Nhằm đảm bảo diện mạo mới cho đô thị cần thực hiện công tác thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định tại Điều 17 Luật Kiến trúc năm 2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 701/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)