Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 08/03/2024 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng với nội dung: "Cử tri phản ánh một số bất cập trong hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, cụ thể: Theo khoản 1 Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch: “Mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước”. Song, các dự án nhà ở, tái định cư, khu đô thị mới có thể nằm trên phạm vi nhiều hơn 01 đơn vị hành chính (một vùng phục vụ cấp nước), do đó, rất khó khăn trong việc cấp nước cho các dự án trên.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật): “Đối với địa bàn đã có tổ chức, cá nhân đang thực hiện dịch vụ cấp nước thì tổ chức, cá nhân đó được tiếp tục thực hiện dịch vụ cấp nước trên địa bàn”. Tuy nhiên, trường hợp địa bàn đã có tổ chức, cá nhân đang thực hiện dịch vụ cấp nước nhưng chưa ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với cơ quan có thẩm quyền thì có cần thực hiện lựa chọn đơn vị cấp nước hay không và khi ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước cần đánh giá năng lực cấp nước của đơn vị đó như thế nào thì chưa được quy định rõ… Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi khoản 4 Điều 24, khoản 2 Điều 29, khoản 1 Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2017 của Chính phủ; khoản 3 Điều 5, khoản 3 Điều 29 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ để hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch được thuận lợi hơn".

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có công văn  994/BXD-HTKT trả lời như sau:

Đối với kiến nghị 1: Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định việc khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính và Điều 32 Nghị định s 117/2007/NĐ-CP quy định về vùng phục vụ cấp nước, điều chỉnh vùng phục vụ cấp nước. Đối với các dự án nhà ở, tái định cư, khu đô thị mới nằm trên phạm vi nhiều hơn một vùng cấp nước, các đơn vị cấp nước có nghĩa vụ đảm bảo việc đấu nối của khách hàng sử dụng nước vào mạng lưới cấp nước trong vùng phục vụ của mình; trong trường hợp địa bàn cần thay đổi đơn vị cấp nước do không đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và kế hoạch phát triển cấp nước hoặc trường hợp có yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp căn cứ điều kiện cụ thể điều chỉnh vùng phục vụ cấp nước theo quy định tại khoản 6 Điều 29 (được sửa đổi bởi điểm c khoản 5 Điều 1 Nghị định 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 sửa đổi một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật), khoản 4 Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP.

Đối với kiến nghị 2:

- Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước là văn bản pháp lý quy định tại Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, theo đó chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước có trách nhiệm thực hiện nội dung trên. Đây cũng là căn cứ pháp lý giúp chính quyền địa phương quản lý hoạt động cấp nước của doanh nghiệp theo vùng phục vụ cấp nước; ngoài ra, ủy ban nhân dân hoặc cơ quan được ủy quyền căn cứ vào vùng phục vụ cấp nước, điều kiện năng lực kỹ thuật, các điều kiện dịch vụ (chất lượng nước, áp lực, lưu lượng và tính liên tục), năng lực tài chính của đơn vị cấp nước và các quy định khác tại Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP để làm cơ sở ký kết thỏa thuận dịch vụ cấp nước.

- Đối với các kiến nghị nghiên cứu sửa đổi:

+ Đối với kiến nghị sửa đổi về hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 22/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc để tổng hợp đề xuất sửa đổi trong thời gian tới.

+ Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP: "Đánh giá, dự báo sự phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị" đã được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

+ Các nội dung về lựa chọn đơn vị cấp nước, vùng phục vụ cấp nước quy định tại khoản 2 Điều 29, khoản 1 Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát trong quá trình xây dựng Luật Cấp, Thoát nước và Nghị định hướng dẫn Luật thay thế Nghị định số 117/2007/NĐ-CP (dự kiến Luật Cấp, Thoát nước trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua từ tháng 5-10/2025).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 994/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)