Bộ Xây dựng góp ý kiến đồ án Quy hoạch chung đô thị Dũng Phong, huyện Cao Phong đến năm 2035

Thứ ba, 06/02/2024 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 573/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Hòa Bình cho ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Dũng Phong, huyện Cao Phong (sau đây gọi tắt là Đồ án).

Theo đó, để có cơ sở phê duyệt Đồ án trên, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung góp ý của các Sở, Ngành có liên quan và các ý kiến cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đến đất lúa, đất rừng và đất dân cư hiện trạng; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về: Bảo vệ rừng, môi trường, đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật khác có liên quan; khi thực hiện lập quy hoạch phải đảm bảo không gây thất thoát lãng phí, tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, phát triển hài hòa, giữ gìn cảnh quan môi trường, đáp ứng về an ninh - quốc phòng.

Nội dung bản vẽ phải đảm bảo tuân thủ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, trong đó xác định đô thị Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình nằm trong danh mục dự kiến nâng loại đô thị loại V; đồng thời tại Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 xác định thành lập đô thị mới Dũng Phong đạt tiêu chi đô thị loại V giai đoạn 2026-2030; do đó, việc lập Quy hoạch chung đô thị Dũng Phong là quy hoạch đô thị mới loại V là có cơ sở.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và khoản 7 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, việc UBND tỉnh Hòa Bình lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng là phù hợp với quy định hiện hành. Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất một số nội dung về lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch, tính chất, mô hình cấu trúc không gian của Quy hoạch chung đô thị Dũng Phong, phù hợp với điều kiện tự nhiên, bảo tồn cảnh quan không gian phát triển đô thị gắn với các vùng sinh thái nông nghiệp.

Để có cơ sở phê duyệt, đề nghị bổ sung và làm rõ một số nội dung sau:

- Về phạm vi nghiên cứu: đề nghị rà soát ranh giới, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị Dũng Phong (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Dũng Phong và một phần xã Hợp Phong) với quy mô 1402,48 ha phải đáp ứng các điều kiện phát triển đô thị của địa phương, phù hợp với Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của tỉnh Hòa Bình.

- Về thời hạn quy hoạch: căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, thời hạn lập quy hoạch đối với đô thị mới là từ 20 đến 25 năm; do đó, đề nghị rà soát điều chỉnh các nội dung dự báo của Đồ án đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

- Đối với phần đánh giá hiện trạng:

+ Rà soát lại số liệu và bản đồ hiện trạng sử dụng đất (liên quan đến đất dân cư hiện trạng), không đưa các khu vực đất trồng mầu và đất lâm nghiệp vào thống kê đất đơn vị ở, việc thống kê diện tích đất đơn vị ở phải căn cứ trên hệ thống bản đồ và số liệu do ngành tài nguyên môi trường cung cấp, cập nhật tại thời điểm lập quy hoạch; không hợp thức hóa các khu vực lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.

+ Bổ sung đánh giá thực trạng phát triển dân số khu vực lập quy hoạch cũng như của huyện Cao Phong (thống kê 05 năm gần nhất); phân tích, đánh giá các giá trị cảnh quan tại khu vực phía Đông Nam của đô thị (khu vực dự kiến phát triển dịch vụ du lịch); xác định ranh giới, quy mô các khu vực cần bảo tồn, tôn tạo, cấm xây dựng.

+ Bổ sung đánh giá năng lực, phạm vi phục vụ của hệ thống cấp nước sạch hiện hữu và tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; thực trạng thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, hiện trạng đất nghĩa trang trên địa bàn đô thị Dũng Phong.

+ Việc xác định mục tiêu xây dựng đô thị Dũng Phong đạt tiêu chuẩn đô thị loại V vào năm 2030, thuyết minh Đồ án cần đánh giá kỹ động lực, thực trạng đầu tư phát triển đô thị; đánh giá thực trạng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của đô thị trên cơ sở các tiêu chí theo Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (gọi tắt là NQ-1210), Nghị quyết số 26/2022/NQ-UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ-1210.

+ Về đánh giá, rà soát các quy hoạch và dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn (cần làm rõ sự phù hợp hay không phù hợp với các quy hoạch chung xã); trên cơ sở đó xác định các vấn đề phải giải quyết, để đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, chiến lược phát triển của đô thị tỉnh Hòa Bình, cũng như của huyện Cao Phong trong giai đoạn tới.

- Phần mục tiêu, tính chất và động lực phát triển đô thị: Đề nghị làm rõ các định hướng của các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh Hòa Bình liên quan đến đô thị Dũng Phong; đặc biệt cần làm rõ các động lực phát triển đô thị (liên quan đến phát triển dịch vụ du lịch, công nghiệp); bổ sung nội dung nghiên cứu về mô hình, cấu trúc phát triển không gian đô thị Dũng Phong.

-  Về dự báo về quy mô dân số và đất đai từng giai đoạn cần có sự điều chỉnh (giai đoạn 2035 và 2045) để phù hợp với quy định hiện hành. Đối với dự báo tỷ lệ tăng dân số trong cả giai đoạn là 5,05% là không có cơ sở; đề nghị xem xét lại để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (hiện trạng cũng như định hướng toàn tỉnh khoảng 1,05%), việc dự báo tỷ lệ tăng dân số của đô thị cần có luận cứ dựa trên cơ sở khoa học, động lực của đô thị.

- Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Đề nghị rà soát chỉ tiêu đất dân dụng (đặc biệt là chỉ tiêu đất đơn vị ở hiện trạng 404m2/người), làm rõ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu đất dân dụng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

- Về quy hoạch sử dụng đất: đối với các khu dân cư nông thôn đưa vào khu vực đô thị cần có giải pháp quy hoạch quản lý đất đai (các quỹ đất xen kẹt, chuyển đổi đất nông nghiệp), đảm bảo khi tăng quy mô dân số và mật độ dân số, cần bổ sung hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đề nghị bổ sung luận cứ, cơ sở phát triển đất dịch vụ du lịch tại khu vực phía Nam xã Dũng Phong (quy mô khoảng 167,26 ha); làm rõ cơ sở sử dụng khoảng 220 ha đất nông nghiệp và 186 ha đất lâm nghiệp để phát triển đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; khi sử dụng cần hạn chế sử dụng đất lâm nghiệp (rừng phòng hộ và rừng tự nhiên), khi phát triển các loại đất dân dụng phải đảm bảo tiết kiệm hiệu quả sử dụng đất.

+ Đối với quy hoạch giao thông: Làm rõ giải pháp quy hoạch, quy mô các tuyến giao thông đối ngoại (đặc biệt làm rõ các tuyến kết nối liên vùng huyện Cao Phong và thành phố Hòa Bình), xem xét lại giải pháp quy hoạch đường đô thị vào các khu vực chưa phát triển (khu vực đang dự kiến là đất nông nghiệp).

+ Đối với giải pháp san nền, thoát nước mưa: Làm rõ giải pháp liên kết vùng (tiêu thoát nước, phòng chống lũ); làm rõ lưu vực thoát nước đô thị với hệ thống thủy lợi; có giải pháp cụ thể đối với các khu vực phát triển đô thị. 

+ Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khác: Tính toán, xác định vị trí, quy mô, giải pháp thiết kế hệ thống và các công trình hạ tầng kỹ thuật: Trạm biến áp, trạm cấp nước, thu gom và trạm xử lý nước thải…; làm rõ các giải pháp kết nối đối với các khu vực hiện hữu, khu vực mới; bổ sung phần khối lượng tính toán và khái toán kinh tế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

- Nguồn lực phát triển đô thị: Bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; làm rõ về nhu cầu vốn, nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính khả thi (đặc biệt là các công trình dịch vụ công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đạt theo tiêu chuẩn đô thị loại V).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 573/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)