Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Thứ ba, 06/02/2024 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5893/UBND-CNN&XD ngày 16/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc xin ý kiến thống nhất đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên (gửi kèm đồ án quy hoạch).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 567/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Về cơ sở, căn cứ pháp lý: Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: tại Phương án quy hoạch và phát triển khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Phụ lục I của Quyết định đã xác định Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình quy mô diện tích khoảng 200 ha, địa điểm thuộc thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị có liên quan tại khu vực (Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình) chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát bảo đảm việc tổ chức lập, thẩm định Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy định của pháp luật khác có liên quan, sự phù hợp, thống nhất của Đồ án quy hoạch với Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình được phê duyệt.

Bộ Xây dựng đề nghị nội dung đồ án cần bổ sung làm rõ một số vấn đề sau:

- Đề nghị bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao; bổ sung căn cứ tài liệu Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình (đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 tại văn bản số 1400/TTg-CN ngày 14/10/2020) để làm cơ sở rà soát đề xuất quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình bảo đảm phù hợp với các phương hướng, định hướng phát triển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về đánh giá hiện trạng: Cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thông tin, các tài liệu, cơ sở dữ liệu, bản đồ phục vụ lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình; nội dung rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án tại khu vực quy hoạch; đánh giá hiện trạng, thực trạng dân cư nông thôn, dân cư đô thị, công trình xây dựng, hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; quy mô hiện trạng đất ở đô thị, đất ở tại nông thôn, đất sản xuất nông nghiệp... tại khu vực quy hoạch. Đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 166,20 ha, tại thuyết minh chỉ thống kê gồm có 58,28 ha đất trồng lúa, đất trồng hoa màu, đất trồng cây lâu năm, đề nghị bổ sung thống kê và đánh giá đủ các chức năng đất nông nghiệp hiện trạng. Trường hợp có đất lâm nghiệp trong phạm vi quy hoạch, đề nghị rà soát đảm bảo phù hợp quy hoạch 3 loại rừng tại Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm các đề xuất trong quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về quy hoạch, lâm nghiệp, đất đai, các pháp luật khác có liên quan.

- Về sự phù hợp Quy chuẩn:

+ Đề nghị rà soát sự phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung, quy định: “mật độ xây dựng thuần của khu công nghệ thông tin tập trung không quá 40% diện tích đất của khu”; đồng thời, cần rà soát với quy chuẩn, tiêu chuẩn, yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn Khu công nghệ thông tin tập trung theo pháp luật về công nghệ thông tin, công nghệ cao, bảo vệ môi trường (nếu có) để bảo đảm đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan.

+ Về việc tuân thủ quy định tối thiểu 10% đất cây xanh Khu công nghệ thông tin tập trung: theo nội dung thuyết minh đạt tỷ lệ 10,19% ≥ 10% quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng – QCVN 01:2021/BXD, tuy nhiên chưa thống kê quy mô diện tích cho thấy đạt được 10,19%, đề nghị bổ sung làm rõ (Bảng tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất, trang 56 Thuyết minh tổng hợp).

- Dự báo nhu cầu lưu trú, nhu cầu sử dụng đất phục vụ lưu trú:

Theo Đồ án, dự báo tổng số người lưu trú tính toán trong khu công nghệ thông tin tập trung khoảng 15.460 người gồm thành phần lao động có nhu cầu lưu trú (11.520 lao động) và số nhân khẩu phụ thuộc theo người lao động có nhu cầu cư trú (3.940 người), từ đó dự báo quy mô sử dụng đất đai cho các chức năng nhà ở lưu trú, công trình công cộng văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, cây xanh, thương mại dịch vụ,... phục vụ cho người lưu trú trong khu.

Tại điểm b khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP có quy định “phân khu nhà ở phục vụ cho chuyên gia làm việc trong khu công nghệ thông tin tập trung”; khu vực quy hoạch khu công nghệ thông tin tập trung thuộc phạm vi đồ án Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, theo quy hoạch chung được phê duyệt có định hướng quy hoạch các chức năng ở, công trình công cộng, dịch vụ thương mại,.... phục vụ cho đô thị. Do vậy, đề nghị rà soát các quy định pháp luật, định hướng quy hoạch tại khu vực để đảm bảo các dự báo về quy mô lưu trú, quy mô sử dụng đất quy hoạch phục vụ lưu trú phù hợp quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả, tính khả thi.

- Về tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật:

+ Tổ chức không gian các khu chức năng trong khu công nghệ thông tin tập trung phải tuân thủ hành lang an toàn của đường Vành đai V - Vùng Thủ đô; đề xuất kết nối giữa tuyến đường trục chính Khu công nghệ thông tin với đường vành đai V (nút giao N01), cần lấy ý kiến Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo quy định pháp luật giao thông đường bộ.

+ Việc đề xuất vị trí, quy mô công trình ngầm trong đồ án quy hoạch phân khu phải phù hợp với quy hoạch có cấp độ cao hơn được phê duyệt theo quy định (quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình,...).

+ Quy hoạch cao độ nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cung cấp điện, năng lượng, quản lý chất thải rắn,... phải đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình, các quy hoạch khác tại khu vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Rà soát nội dung phương án, giải pháp cấp nước phòng cháy chữa cháy trong đồ án quy hoạch đảm bảo các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan rà soát hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 13, Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Điều 27 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, ý kiến Hội đồng thẩm định về nội dung Đồ án; sự phù hợp, thống nhất của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình với Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình và Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đô thị, quy định của pháp luật khác có liên quan (đất đai, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường,...); đồng thời phải bảo đảm việc bố trí, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người có nhà ở bị giải tỏa trong khu vực quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định pháp luật về nhà ở.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 567/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)