Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2024 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 06/02/2024 18:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 107/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; căn cứ chức năng, điều kiện thực tế để thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao tại Đề án 06 trong năm 2024. Xác định nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch gồm các nội dung sau:

Đối với các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia được triển khai theo Quyết định số 83/QĐ-BXD ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin nhà và thị trường bất động sản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chia sẻ và làm giàu dữ liệu.

Tiếp tục hướng dẫn UBND các địa phương thống nhất quản lý đánh số và gắn biển số nhà, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất sửa đổi quy định về quản lý đánh biển số nhà.

Tổ chức kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng với Hệ thống định danh và xác thực điện tử (VneID) để phục vụ người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức trong quá trình tham gia giải quyết thủ tục hành chính (Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP).

Tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (SSO) lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng (Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP, hướng dẫn tại công văn số 2116/TCTTKĐA06-QLHC)

Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có CSDL quốc gia về dân cư và Kho dữ liệu kết quả giải quyết TTHC của Bộ Xây dựng.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 45 ngày 08/4/2020 và Nghị định 107 ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định

Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Bố trí nguồn kinh phí triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP tại Bộ Xây dựng.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin tại Bộ Xây dựng.

Để triển khai hiệu quả các nội dung trên, Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử (Đề án 06/CP) Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, lộ trình đã được phê duyệt.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin trong công tác triển khai các nhiệm vụ được giao.

Giao Trung tâm Thông tin là đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các vướng mắc, đề xuất các giải pháp để đảm bảo các nhiệm vụ tại Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 107/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)