Bộ Xây dựng góp ý đối với đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tây Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045

Thứ hai, 19/02/2024 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5892/UBND-CNN&XD ngày 16/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc xin ý kiến thống nhất đối với đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045 (gửi kèm hồ sơ quy hoạch).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 655/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

1. Về sự tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị:

- Căn cứ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên (quy hoạch toàn khu là 1.128 ha, trong đó có 868 ha đất KCN, 260 ha đất đô thị - dịch vụ) đã được xác định tại Phương án quy hoạch và phát triển khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.

- Theo quy định khoản 1 Điều 25 Luật Xây dựng năm 2014, quy hoạch chung xây dựng được lập cho khu chức năng có quy mô từ 500 ha trở lên làm cơ sở lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Theo hồ sơ quy hoạch gửi lấy ý kiến, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên có quy mô khoảng 1.128 ha, có phạm vi ranh giới lập quy hoạch trên địa bàn các xã Minh Đức, Thành Công, Phúc Thuận và phường Bắc Sơn thuộc thành phố Phổ Yên. Đồ án quy hoạch chung thị xã Phổ Yên đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 định hướng đến năm 2035 thị xã Phổ Yên có quy mô dân số khoảng 290.000 người, không xác định xã Minh Đức, Thành Công, Phúc Thuận là khu vực nội thị; chưa xác định ranh giới, phạm vi của Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên. Hiện nay, Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Phổ Yên đến năm 2045 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Phổ Yên đến năm 2045 đang trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chỉ đạo, tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên và Quy hoạch chung thành phố Phổ Yên (quy hoạch đô thị), chịu trách nhiệm về sự phù hợp, thống nhất về quy mô, các chức năng quy hoạch, định hướng tổ chức không gian, quy hoạch hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường của 2 quy hoạch trên (Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên, Quy hoạch chung thành phố Phổ Yên), đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch khu chức năng, quy hoạch hệ thống đô thị tại Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

2. Góp ý kiến về nội dung của Đồ án:

a) Sự phù hợp với quy chuẩn

- Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên gồm các chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ; trong đó, quy mô diện tích khu đô thị - dịch vụ 260 ha phù hợp với quy định không vượt quá 1/3 quy mô diện tích của khu công nghiệp 868 ha (tại điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế).

- Cơ cấu tỷ lệ đất giao thông, đất cây xanh, đất khu hạ tầng kỹ thuật của  khu công nghiệp 868 ha phù hợp quy định về tỷ lệ tối thiểu đối với khu công nghiệp theo bảng 2.6 Mục 2.5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; đồ án cần bổ sung thuyết minh việc bố trí đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường quy định (chiều rộng tối thiểu 10m) tại mục 2.5.2 QCVN 01:2021/BXD.

- Đối với chỉ tiêu tầng cao xây dựng dự kiến 05 tầng tại các lô đất xây dựng nhà máy, đề nghị lưu ý phù hợp với quy định: “Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%.” (mục 2.5.3 QCVN 01:2021/BXD).

- Đồ án cần làm rõ quy định trong chỉ tiêu Đất phát triển dân cư (thuộc Khu đô thị - dịch vụ): “mật độ xây dựng 50-90%” tại trang 51 Thuyết minh (tham chiếu với quy định mật độ xây dựng gộp tối đa cho phép của đơn vị ở là 60% trong QCVN 01:2021/BXD).

b) Một số nội dung cần rà soát, bổ sung làm rõ

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chịu trách nhiệm về: tính chính xác của số liệu, thông tin, các tài liệu, cơ sở dữ liệu, bản đồ phục vụ lập đồ án quy hoạch chung; nội dung đánh giá hiện trạng, thực trạng dân cư nông thôn, dân cư đô thị, công trình xây dựng, hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; quy mô sử dụng đất hiện trạng: đất ở đô thị, đất ở tại nông thôn, đất trồng lúa nước , đất rừng sản xuất, đất hoạt động khoáng sản,... tại khu vực quy hoạch. Đối với quy mô diện tích đất rừng khoảng 143,74 ha tại khu vực lập quy hoạch, đề nghị rà soát đảm bảo phù hợp quy hoạch 3 loại rừng tại Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và việc đề xuất quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên tuân thủ với quy định của pháp luật về quy hoạch, lâm nghiệp, đất đai, các pháp luật khác có liên quan.

- Về quy mô đô thị:

Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Điều chỉnh bổ sung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 10/6/2021: thành phố Phổ Yên được định hướng đến năm 2025 là đô thị loại II.

Theo hồ sơ gửi lấy ý kiến, quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên được quy hoạch là 1.128 ha (trong đó 868 ha đất công nghiệp, 260 ha đất đô thị - dịch vụ); Tổng quy mô dân số đến năm 2045 là 135.000 người (trong đó, quy mô dân số khu đô thị - dịch vụ là khoảng 60.000 người). Như vậy, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045 có quy mô dân số 135.000 người - tương đương đô thị loại II (tiêu chuẩn áp dụng đối với tiêu chí quy mô dân số của đô thị thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, theo khoản 2, điều 1 của Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/09/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị).

Do đó, đề nghị làm rõ vai trò mối quan hệ giữa phát triển đô thị tại Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên với phát triển đô thị của thành phố Phổ Yên và kết nối hạ tầng kỹ thuật khung, hệ thống hạ tầng xã hội trong phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phổ Yên.

- Đề nghị bổ sung căn cứ, cơ sở (khoa học, thực tiễn) để tính dự báo quy mô dân số của đồ án quy hoạch (tăng tự nhiên, tăng cơ học, dân số quy đổi).

- Về quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật:

+ Đề nghị bổ sung chỉ tiêu quy định mật độ xây dựng, tầng cao tại Bảng tổng hợp sử dụng đất của khu đô thị - dịch vụ trong đồ án quy hoạch.

+ Định hướng quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng, quy hoạch giao thông và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khác phải tuân thủ hành lang an toàn của đường Vành đai V Vùng Thủ đô, đường Vành đai 2 tỉnh Thái Nguyên, đường tỉnh 261 theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Quy hoạch cao độ nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cung cấp điện, năng lượng, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang... phải đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, Quy hoạch chung thành phố Phổ Yên, các quy hoạch khác tại khu vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Rà soát nội dung phương án, giải pháp cấp nước phòng cháy chữa cháy trong đồ án quy hoạch đảm bảo các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan rà soát hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045 đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 12, Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Điều 25 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, ý kiến Hội đồng thẩm định về nội dung Đồ án; sự phù hợp, thống nhất của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên với Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, Quy hoạch chung thành phố Phổ Yên và Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đô thị, quy định của pháp luật khác có liên quan (đất đai, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường,...); đảm bảo việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp, pháp luật về nhà ở; đồng thời, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người có nhà ở bị giải tỏa trong khu vực quy hoạch theo quy định pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 655/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)