Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000

Thứ ba, 20/02/2024 16:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 494/UBND-XD ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị góp ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 680/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 có quy hoạch mới Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung tại xã Song Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang và xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên với diện tích khoảng 205 ha. Theo Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang và Quy hoạch chung đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 19/01/2024, khu vực lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (204,45 ha) có chức năng sử dụng đất là công nghiệp.

Việc lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp làm cơ sở thực hiện các bước đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý là cần thiết. Đồ án Quy hoạch cơ bản phù hợp với định hướng tại Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, Quy hoạch chung đô thị Việt Yên về quy mô diện tích và chức năng sử dụng đất công nghiệp.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 đã được tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan và được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang thẩm định (Báo cáo số 33/BC-SXD ngày 24/01/2024). Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần lưu ý chỉ đạo thực hiện việc lập đồ án quy hoạch đảm bảo theo đúng trình tự, quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng; thực hiện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước khi phê duyệt.

Về nội dung đồ án:

- Đồ án Quy hoạch phân khu có tổng diện tích lập quy hoạch là 204,45 ha, trong đó, diện tích đất công nghiệp là 197,38 ha, diện tích đất ở hiện trạng là 4,33 ha, diện tích đất nghĩa trang là 2,74 ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần chỉ đạo rà soát, chịu trách nhiệm đảm bảo phạm vi lập đồ án quy hoạch phù hợp với vị trí được xác định trong Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, Quy hoạch chung đô thị Việt Yên, tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan.

- Nội dung rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật theo quy định.

- Rà soát nội dung đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với định hướng tại Quy hoạch tỉnh Bắc Giang; Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang và Quy hoạch chung đô thị Việt Yên mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Cơ cấu các loại đất giao thông, cây xanh, các khu kỹ thuật tại đồ án quy hoạch cơ bản phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD. Tuy nhiên, cần lưu ý mỗi loại đất giao thông và cây xanh phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 10% diện tích toàn khu, không bao gồm đất giao thông, cây xanh trong khuôn viên lô đất các cơ sở sản xuất; đảm bảo yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định.

- Việc bố trí công trình dịch vụ phải đảm bảo đúng chức năng phục vụ cho khu công nghiệp. Lưu ý về giải pháp quy hoạch đối với các khu vực dân cư và nghĩa trang hiện hữu trong phạm vi quy hoạch đảm bảo nhu cầu sử dụng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu tiếp cận của người dân. Rà soát nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng chung, trong và ngoài khu công nghiệp.

Hồ sơ đồ án quy hoạch: Bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch theo quy định (dự thảo Quyết định phê duyệt…).

Một số nội dung cần lưu ý:

- Việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch, lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đấu thầu và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

- Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung có quy mô lao động dự kiến khoảng 45.000 lao động làm việc trong khu công nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần lưu ý chỉ đạo thực hiện đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan và triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo việc bố trí nhà ở xã hội, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ người lao động theo quy định.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam đồ án quy hoạch được phê duyệt theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 680/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)