Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 18/01/2024 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ sửa đổi khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể như sau: “1. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 82 và Điều 83 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 và khoản 25 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.” Lý do: Để phù hợp với quy định tại khoản 26, khoản 28 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 không quy định Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, Theo điểm đ khoản 2 Điều 85 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 27 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 quy định nghĩa vụ của Chủ đầu tư: “Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này”.”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 281/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật Xây dựng 2014, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, trừ trường hợp người quyết định đầu tư có quy định khác tại quyết định đầu tư xây dựng. Do đó, quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP “chủ đầu tư tổ chức thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định (trong trường hợp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định)… ” đã làm rõ trong trường hợp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thì giao cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định. Việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư trong trường hợp này được áp dụng quy định đối với trường hợp chủ đầu tư tổ chức thẩm định.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định để nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP (dự kiến trong năm 2024) đảm bảo cụ thể và đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 281/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)