Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Kiểu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Thứ năm, 18/01/2024 16:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 275/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cho ý kiến về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Kiểu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 (sau đây viết tắt là Đồ án quy hoạch).

Theo Bộ Xây dựng, nội dung Đồ án quy hoạch cơ bản đã được tiếp thu, bổ sung theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2055/BXD-QHKT ngày 23/5/2023.

Tuy nhiên, cần đảm bảo hạn chế tối đa san lấp mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp cho việc xây dựng công trình. Bảo vệ tài nguyên, cảnh quan, môi trường sinh thái tự nhiên theo quy định pháp luật, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, kiến trúc đặc trưng hiện hữu của các dân tộc trong khu vực lập quy hoạch.

Cần làm rõ cơ cấu diện tích đất lúa trong cơ cấu đất sản xuất nông nghiệp chuyển đổi sang mục đích khác. Không quy hoạch các dự án liên quan chuyển đổi đất trồng lúa tại các khu vực bảo vệ nghiêm ngặt theo quy hoạch, kế hoạch; hạn chế chuyển đổi đất trồng lúa (lúa 2 vụ) sang đất phi nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực, tuân thủ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 36/KL/TW ngày 23/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 81/KL-TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.

Đề nghị bổ sung giải pháp để đảm bảo tần suất lũ, đảm bảo tưới tiêu và phòng chống lũ theo quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20502 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14/7/2023. Bổ sung nội dung “bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai” đối với việc xây dựng các công trình trong quy hoạch (khu dân cư, khu công nghiệp…) theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và Luật Đê điều số 60/2020/QH14.

Đề nghị rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung liên quan đến giải pháp phát triển thủy lợi phục vụ cấp nước, tiêu thoát nước; phân vùng rủi ro thiên tai, phương án phòng, chống thiên tai cho khu vực quy hoạch phù hợp với quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc sử dụng các công trình thủy lợi phải tuân thủ pháp luật về thủy lợi và các quy định pháp luật khác liên quan, đảm bảo không anh hưởng đến nhiệm vụ của công trình đã được phê duyệt, không làm phát sinh hoặc gia tăng các tác động ngập úng, ngập lụt trong khu vực, không gây ô nhiễm nước và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống công trình thủy lợi hiện có.

Đề nghị rà soát quy cách thể hiện bản vẽ và nội dung thuyết minh Đồ án quy hoạch (lưu ý tuân thủ quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chung đô thị - tỷ lệ 1/5000) phải tuân thủ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Cơ quan tổ chức lập Đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm cơ sở pháp lý và tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng, không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) trong quá trình lập đồ án quy hoạch; sự thống nhất của số liệu sử dụng đất quy hoạch tại thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch; đảm bảo công khai, đúng trình tự việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 275/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)