Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng

Thứ sáu, 12/01/2024 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: Cử tri phản ánh một số bất cập về thủ tục hành chính cấp phép đầu tư xây dựng: Trước lúc lập quy hoạch tỷ lệ 1/500, doanh nghiệp phải xin tham vấn của các ngành hữu quan; khi lập xong quy hoạch tỷ lệ 1/500 để xin cấp phép xây dựng, doanh nghiệp lại phải xin thỏa thuận của các ngành hữu quan; đến lúc thi công xây dựng thì doanh nghiệp lại phải xin cấp phép xây dựng cùng một cơ quan hành chính, việc này mất rất nhiều thời gian, gây khó khăn phiền hà, mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiêp. Cử tri kiến nghị xem xét giảm bớt thủ tục hành chính về cấp phép đầu tư xây dựng, nhằm khắc phục bất cập nêu trên”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 204/BXD-HĐXD ngày 12/01/2024 trả lời như sau:

Thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép đầu tư xây dựng được quản lý tại nhiều ngành khác nhau theo quy định của pháp luật có liên quan như quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, đầu tư công, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy... Theo đó, trình tự lập dự án có các bước như: liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được giới thiệu địa điểm nghiên cứu lập dự án; lập quy hoạch chi tiết 1/500 (đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt); lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền để được xem xét chấp thuận/phê duyệt; lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật); lập, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp giấy phép xây dựng. Khi thực hiện các bước phải xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, người dân là những đối tượng chịu tác động để tạo sự đồng thuận, dân chủ, công khai, minh bạch, tránh lợi ích nhóm.

Trong chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng có nhiệm vụ quản lý về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật); lập, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp giấy phép xây dựng.

Với tinh thần trách nhiệm quản lý nhà nước được giao, nhằm rút ngắn và đơn giản hóa trình tự đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng. Gần đây nhất, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn. Trong đó quy định về thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; tích hợp nội dung thẩm định về phòng cháy và chữa cháy vào nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng; làm rõ việc thực hiện đồng thời các thủ tục về môi trường, thẩm định về công nghệ… trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để rút ngắn thời gian thẩm định; giảm đối tượng phải thẩm định thiết kế xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; đơn giản hóa thủ tục hành chính; mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng; đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; tăng cường phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình; rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với công trình từ 30 ngày xuống còn 20 ngày,....

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó công khai thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Từ đó giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng được minh bạch, nhanh chóng.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri thành phố Hải Phòng để nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 204/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)