Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045

Thứ hai, 16/10/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4652/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tham gia ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045.

1. Sự phù hợp của các căn cứ pháp lý lập quy hoạch

- Đô thị mới Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc được dự kiến phát triển thành đô thị loại V trong giai đoạn 2021-2025 theo Danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030; được xác định trong dự thảo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự thảo đang được trình phê duyệt) với định hướng trở thành đô thị loại V trong giai đoạn 2021-2025. Việc tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Hòa Bình là có cơ sở, tuy nhiên, thời gian triển khai thực hiện theo quy hoạch để bảo đảm lộ trình phân loại đô thị là chưa phù hợp với kế hoạch.

- Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lấy ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới mới Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc là thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rà soát về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chung đô thị theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; bảo đảm lấy ý kiến, giải trình tiếp thu đầy đủ ý kiến các sở ngành, cộng đồng dân cư trong quá trình tổ chức lập quy hoạch theo quy định tại Điều 20, 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

- Đề nghị rà soát các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị như: Luật số 28/2018QH14, Luật số 62/2020/Qh14, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,…

- Đề nghị bổ sung nguồn gốc, thông tin bản đồ nền địa hình được sử dụng làm căn cứ lập quy hoạch, đảm bảo yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Điều 3 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

2. Sự phù hợp với quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuyên Mộc

- Nội dung đề xuất về tính chất đô thị, quy mô loại đô thị, mục tiêu phát triển đô thị mới Hòa Bình cơ bản phù hợp với dự thảo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang trình duyệt; tuy nhiên quy mô dân số dự kiến chưa phù hợp với nội dung đề xuất tại quy hoạch tỉnh (đến năm 2030 là 16.000 người).

- Hiện nay, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuyên Mộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nội dung thuyết minh quy hoạch chưa làm rõ các yêu cầu, định hướng tại quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành (nếu có) đã được phê duyệt đối với định hướng phát triển của đô thị Hòa Bình. Đề nghị bổ sung các nội dung nêu trên và đảm bảo sự phù hợp giữa nội dung đồ án quy hoạch chung đề xuất là phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt.

3. Sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

- Thuyết minh tổng hợp đã nêu kết quả dự báo dân số tuy nhiên chưa làm rõ cơ sở, luận cứ đối với công tác dự báo; chưa xác định quy mô dân số thường trú, dân số tạm trú và các thành phần dân số khác. Đề nghị rà soát, bổ sung các nội dung nêu trên và bảo đảm thực hiện theo quy định tại mục 1.5.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

- Phương án quy hoạch đề xuất phát triển 117,87ha đất hỗn hợp (thương mại dịch vụ - ở) song chưa xác định cụ thể tỷ lệ đất cho mỗi chức năng và quy mô dân số tại khu vực chức năng ở theo quy định tại mục 2.2 của QCVN 01:2021/BXD.

4. Một số nội dung đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện:

- Khu vực lập quy hoạch chung đô thị mới Hòa Bình có hệ thống sông, suối tự nhiên khá dày đặc như sông Ray, suối Ly 1, suối Ly 2, kênh thủy lợi Hòa Bình, Phước Tân – Hòa Hội – Bình Châu và tiếp giáp hồ sông Ray. Đề nghị bổ sung phân tích rõ vai trò của các tuyến cấp, thoát nước tự nhiên nêu trên; phân tích chế độ thủy văn và tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển đô thị. Việc lựa chọn đất xây dựng cần tính toán đến các khu vực chịu ảnh hưởng của các tuyến thoát nước nêu trên và đánh giá cụ thể các khu vực có lợi thế về kinh tế, xã hội.

- Theo nội dung hiện trạng, diện tích đất nhóm nhà ở là 293,32ha (không bao gồm đất vườn tạp xen lẫn đất ở) với dân số 11.438 người; tương đương khoảng 256 m2/người. Đề nghị làm rõ nguồn số liệu hiện trạng sử dụng đất và đối chiếu với số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất đai để nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai phù hợp.

- Bổ sung cơ sở, luận cứ về việc phát triển khu dịch vụ thương mại hỗn hợp quy mô lớn (khoảng 118ha); khu du lịch (khoảng 125ha) song chưa dự báo về tăng trưởng lao động và cơ cấu lao động theo từng lĩnh vực.

- Nội dung định hướng phát triển không gian đô thị cần bổ sung làm rõ: Hướng phát triển đô thị; phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị: Khu chỉnh trang, cải tạo, khu bảo tồn, khu vực phát triển mới, khu vực cấm xây dựng, các khu dự trữ phát triển; hệ thống trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm công cộng, công viên cây xanh và không gian mở của đô thị; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cho các khu chức năng của đô thị, trục không gian chính. Đặc biệt, đối với khu vực dân cư hiện hữu có mật độ dân số rất thấp (khoảng 39 người/ha) và khu vực nông nghiệp có xen đất ở cần có giải pháp cụ thể để quản lý phát triển đô thị và dân cư phù hợp, đảm bảo tiết kiệm đất đai và hiệu quả trong đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Nội dung định hướng quy hoạch sử dụng đất cần bổ sung làm rõ quy mô dân số và đất đai của từng khu vực chức năng của đô thị, chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu đất quy hoạch đô thị theo các giai đoạn phát triển. Đối với khu vực ven sông, kênh, và các hành lang thoát nước chính của khu vực (sông Ray, suối Ly 1, suối Ly 2, kênh thủy lợi,…), đề nghị xác định cụ thể hành lang bảo vệ, cách ly để đảm bảo yêu cầu về thoát nước, bảo vệ nguồn nước và cảnh quan đô thị; đồng thời, đề nghị phân tách với chỉ tiêu chức năng đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị.

- Đối với khu du lịch dọc sông Ray, đề nghị làm rõ quy mô diện tích, loại hình du lịch, dự báo lượng khách và cơ sở lưu trú, yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển du lịch đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện; Việc phát triển du lịch dọc sông cần đảm bảo các không gian công cộng dành cho cộng đồng và hướng mở tiếp cận đến trung tâm đô thị.

- Về quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Đề nghị rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng lưu vực thoát nước tự nhiên để đề xuất giải pháp thoát nước mưa phù hợp.

+ Đề nghị xác định cụ thể vị trí, quy mô sử dụng đất và kết nối với mạng lưới truyền tải hệ thống hạ tầng của các công trình đầu mối như: trạm biến áp 110/22KV, các trạm hạ áp, trạm bơm nước thải, trạm xử lý nước thải, tuyến cấp nước chính, điểm thu gom chất thải rắn…, theo từng giai đoạn quy hoạch.

- Bổ sung làm rõ các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại khu vực ven sông, suối thoát nước chính.

5.  Nội dung các bản vẽ, số liệu hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất tại hồ sơ đồ án đề nghị thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 8 và Phụ lục số IV Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

6. Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Hòa Bình được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 14/2/2022; các nội dung lấy ý kiến và tổ chức Hội đồng thẩm định Đồ án Quy hoạch được thực hiện vào năm 2020, trước thời điểm điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch. Đề nghị rà soát các trình tự thủ tục lập, phê duyệt Đồ án Quy hoạch, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị rà soát, đảm bảo chất lượng hồ sơ Đồ án Quy hoạch.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4652/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)