Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 13/09/2023 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV chuyển đến theo văn bản số 907/BDN ngày 01/8/2023 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành sớm ban hành chính sách hỗ trợ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu và hộ nghèo khu vực nông thôn có nhu cầu hỗ trợ nhà để các đối tượng được sớm hưởng chính sách theo quy định (theo văn bản số 2753/BXD-QLN ngày 22/7/2022 và văn bản số 4998/BXD-QLN ngày 07/11/2022 của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo đầy đủ các thông tin số liệu theo yêu cầu gồm: 13.688 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu có nhu cầu được hỗ trợ xây dựng nhà ở; 2.514 hộ nghèo khu vực nông thôn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, trong đó: 2.171 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở, 343 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà ở”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4115/BXD-QLN trả lời như sau:

Từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt vấn đề giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là các đối tượng an sinh xã hội, trong đó có hộ nghèo khu vực nông thôn và hộ nghèo thuộc khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng trên như: Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/08/2015 về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015; đối với hộ nghèo thuộc khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão, ngập lụt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 và Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014. Các chính sách đã giúp cho hàng trăm nghìn hộ gia đình có chỗ ở ổn định, an toàn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2008-2020, riêng tỉnh Bắc Kạn đã có 3.238 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình này (2.285/2.285 hộ được hỗ trợ theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, đạt tỷ lệ 100%; 953/1.593 hộ được hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, đạt tỷ lệ 60%).

Để tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn trong thời gian tới, ngày 19/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 60/TTr-BXD gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu hỗ trợ cho khoảng 224.200 hộ, trong đó tỉnh Bắc Kạn có 2.514 hộ (2.171 hộ xây mới, 343 hộ sửa chữa nhà ở). Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì việc cân đối nguồn vốn thực hiện chính sách để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Đối với các hộ nghèo thuộc khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, do nguồn lực của đất nước còn hạn chế, trước mắt tập trung hỗ trợ cho khu vực thường xuyên bão, lụt, do đó, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 62/TTr-BXD ngày 19/12/2022 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu hỗ trợ cho khoảng hơn 30.000 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở trên phạm vi 28 tỉnh ven biển.

Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn huyện nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước vẫn đang triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Các chương trình này đều có dự án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Trong đó, tỉnh Bắc Kạn có 1.638 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững dự án 5.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4115/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)