Hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch xây dựng nông thôn

Thứ năm, 28/09/2023 16:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4312/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn.

1. Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 31 Mục 4 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ áp dụng cho công tác “xem xét, đánh giá công nhận huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới” đối với các xã trong khu vực đô thị đã đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới còn lại của Bộ tiêu chí quốc gia.

2. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã, các xã vẫn cần phải lập quy hoạch chung xây dựng xã để “làm cơ sở lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập các dự án đầu tư xây dựng” theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng để “cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã”. Việc triển khai lập quy hoạch chung xây dựng đối với các xã nằm trong Quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt được thực hiện như sau:

- Các xã có ranh giới hành chính nằm toàn bộ trong khu vực phát triển đô thị được xác định trong Quy hoạch chung đô thị đã phê duyệt (khu vực dự kiến trở thành nội thành, nội thị): không phải lập Quy hoạch chung xây dựng xã, khu vực này cần lập quy hoạch phân khu đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

- Các xã có ranh giới hành chính nằm một phần trong khu vực phát triển đô thị được xác định trong Quy hoạch chung đô thị đã phê duyệt: Cần lập Quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định về quy hoạch nông thôn của Luật Xây dựng năm 2014. Quá trình lập Quy hoạch chung xây dựng xã cần lồng ghép các nội dung của khu vực dự kiến phát triển đô thị xác định trong Quy hoạch chung đô thị đã phê duyệt (hoặc quy hoạch phân khu đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009) đảm bảo đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, gắn kết quá trình xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa, tránh lãng phí nguồn lực.

- Các xã có ranh giới hành chính nằm ngoài khu vực phát triển đô thị được xác định trong Quy hoạch chung đô thị đã phê duyệt: Cần lập Quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định về quy hoạch nông thôn của Luật Xây dựng năm 2014.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4312/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)