Bộ Xây dựng góp ý nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Cây Trường, tỉnh Bình Dương

Thứ tư, 19/07/2023 15:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/7/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3155/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị góp ý nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Cây Trường, tỉnh Bình Dương.

Về sự phù hợp với quy định pháp luật: Theo hồ sơ tài liệu thuyết minh Đồ án kèm theo văn bản số 3155/UBND-KT, Khu công nghiệp (KCN) Cây Trường có quy mô diện tích khoảng 700ha, vị trí tại xã Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, đã được xác định tại Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo văn bản số 159/TTg-CN ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng KCN Cây Trường cần thực hiện trình tự thủ tục theo quy định tại Điều 20 Luật Xây dựng năm 2014, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14, việc tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng KCN Cây Trường thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Dương. Vì vậy, việc giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức lập quy hoạch nêu trên cần bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và quy định pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến đối với đồ án quy hoạch chung KCN Cây Trường trước khi UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt theo quy định pháp luật.

Về sự phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bình Dương, quy hoạch xây dựng vùng huyện Bàu Bàng và quy hoạch chung thị trấn Lai Uyên:

Hiện nay, quy hoạch chung thị trấn Lai Uyên đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 31/5/2017. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương và quy hoạch xây dựng vùng huyện Bàu Bàng. Do đó, UBND tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm đảm bảo sự phù hợp giữa nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng KCN Cây Trường với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nêu trên để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện.

Về sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng:

Trong phạm vi lập quy hoạch chung KCN Cây Trường có các tuyến đường giao thông cấp tỉnh, cấp huyện, đường liên khu vực đi qua như đường Bàu Bàng – Hồ Chí Minh, đường ĐH614, đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài, đường DC và các suối tự nhiên là tuyến tiêu thoát nước của cả khu vực lân cận. Do đó, cơ cấu sử dụng đất cần xác định cụ thể quy mô diện tích của các tuyến hạ tầng nêu trên và không tính toán trong hệ thống giao thông của KCN. Trên cơ sở đó, rà soát cơ cấu sử dụng đất trong KCN bảo đảm tuân thủ quy định tại bảng 2.6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN01:2021/BXD.

Xác định cụ thể khoảng cách của dải cây xanh cách ly quanh khu công nghiệp và hành lang bảo vệ của các suối, tuyến thoát nước tự nhiên theo quy định tại mục 2.5.2 về khoảng cách an toàn về môi trường tại Quy chuẩn QCVN01:2021/BXD; quy định về bảo vệ nguồn nước, thoát nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bổ sung định hướng và nguyên tắc phát triển đối với khu nhà máy xí nghiệp, khu dịch vụ hành chính, làm cơ sở quản lý và lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư xây dựng trong KCN. Nghiên cứu, xem xét tổ chức đường gom khu công nghiệp song song với các tuyến đường Hồ Chí Minh, Bàu Bàng – TP. Hồ Chí Minh và các tuyến đường đối ngoại nhằm đảm bảo kết nối thuận tiện và an toàn giao thông giữa hệ thống giao thông nội bộ KCN với tuyến đường vận tải khác của vùng và khu vực.

Hồ sơ đồ án Quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt cần được đăng tải đầy đủ trên Cổng Thông tin Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3155/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)