Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 02, 03 tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

Thứ hai, 24/07/2023 16:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5182/UBND-QHXT của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xin ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 02, 03 tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt QHPK KCN 0203).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3223/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Khu vực lập QHPK KCN 0203 (khoảng 409,5 ha) phù hợp với định hướng phát triển và chức năng sử dụng đất của khu vực phát triển công nghiệp xác định trong Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quy hoạch 1771).  Rà soát, làm rõ về diện tích lập quy hoạch phân khu vượt 29,5 ha so với diện tích được xác định trong Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 02,03 tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Nhiệm vụ quy hoạch).

Nội dung đồ án quy hoạch cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Đồ án QHPK KCN 0203 đã được lấy ý kiến về nội dung quy hoạch của các tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý tại địa phương theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Luật Xây dựng năm 2014.

Các chỉ tiêu quy hoạch trong Đồ án quy hoạch phù hợp với các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD.

Bộ Xây dựng lưu ý một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung trước khi phê duyệt như: Làm rõ về phương án tái định cư cho khoảng 150 hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch. Đồ án quy hoạch cần xác định phương án đáp ứng nhu cầu tái định cư và nhà ở công nhân của KCN. Đồng thời cần bổ sung phương án giải quyết công trình phúc lợi về văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất".

Theo Quy hoạch 1771, KCN 0203 không có bố trí ngành công nghiệp năng lượng, Đồ án QHPK KCN 0203 cần làm rõ căn cứ để bố trí nhà máy điện khí, các ngành công nghiệp năng lượng.... trong Phân khu 03 (khoảng 186,0 ha), đảm bảo phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồ án quy hoạch cần bổ sung các yêu cầu, nguyên tắc về việc phân chia các lô đất công nghiệp của Phân khu 03 đảm bảo khoảng cách ly, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và các quy định về quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Bổ sung các yêu cầu, nguyên tắc bố trí đối với nhà và công trình trong từng lô đất đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Phương án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của QHPK KCN 0203 cần khớp nối đồng bộ, thống nhất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xác định trong Quy hoạch 1771 đã được phê duyệt và các quy hoạch xây dựng khác có liên quan, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và hiệu quả trong khai thác, vận hành sử dụng trong khu công nghiệp.

Rà soát diện tích đất cây xanh của QHPK KCN 0203 bảo đảm phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, lưu ý diện tích đất cây xanh cách ly dọc theo các trục giao thông đã xác định trong Quy hoạch 1771 không tính vào diện tích cây xanh của KCN.

Bổ sung nguồn gốc bản đồ dùng trong Đồ án quy hoạch; bổ sung tọa độ vị trí các điểm giao nhau của tim đường các trục chính làm cơ sở phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa sau khi đồ án được phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3223/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)